Prioritering av SAFA-inspeksjoner

Kommisjonsforordning (EF) nr. 351/2008 av 16. april 2008 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/36 EF vedrørende prioriteringer på luftfartøyer som bruker Felleskapets flyplasser ...

Commission Regulation (EC) No 351/2008 of 16 April 2008 implementing Directive 2004/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the priorisation of ramp inspections on aircraft using Community airports ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten er trådt i kraft fom 17. april 2008 i Fellesskapet.

Luftfartstilsynet utarbeider høringsbrev for denne rettsakten og Kommisjonsdirektiv 49/2008 samlet og tar sikte på å endre FOR 2007-10-05 nr 1112: Forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy.

Kommisjonsforordning nr. 351/2008 som implementerer SAFA-direktivet (2004/36, implementert ved forskrift om inspeksjoner på bakken av luftfartøy) vedrørende prioriteringer av inspeksjoner på fly som bruker Fellesskapets flyplasser, omhandler hvordan medlemsstatene best skal kunne utnytte de begrensede ressursene hver myndighet har til å utføre inspeksjoner på en best mulig måte. I dette ligger at enkelte grupper av operatører og fly skal prioriteres inspeksjoner på, i forhold til andre.  

Forordningens artikkel 2 sier innledningsvis at medlemsstaten ennå har mulighet til etter SAFA-direktivets artikkel 8, nr. 3 å basere inspeksjoner og andre overvåkningstiltak på mottatt informasjon i henhold til SAFA-direktivets artikler 3, 4 og 5. Videre uttaler artikkel 2 hvilke kriterier som skal ligge til grunn for den prioriteringen medlemsstatene foretar ved utvelgelsen av inspeksjoner.

For det første skal i henhold til artikkel 2 fly som etter analyser utført av EASA utgjør en potensiell sikkerhetsfare prioriteres (jf. forordning 768/2006 artikkel 2, nr. 4). For det andre skal flyindivider som, basert på en mening uttrykt av Air Safety Committee, trenger ytterligere bekreftelse på at de oppfyller internasjonale sikkerhetsstandarder prioriteres. Dette kan inkludere flyindivider som tidligere har vært på ”svartelisten”.

For det tredje skal flyindivider som med bakgrunn i informasjon gitt til Kommisjonen i medhold av artikkel 4 nr. 3 i forordning 2111/2005 prioriteres. Dette vil være informasjon som medlemsstatene og EASA gir Kommisjonen i forbindelse med oppdateringer av svartelisten.

For det fjerde skal fly som er nevnt i Annex B til svartelisten prioriteres.

Sist skal fly som har samme registreringsstat som andre selskaper/operatører inkludert på svartelisten prioriteres.

Forordningens artikkel 3 pålegger EASA plikt til å levere en liste over subjekter som skal prioriteres til medlemsstatene minst hver fjerde måned. Videre skal EASA følge med hvordan prioriteringen skjer i medlemsstatene, og sammen med andre relevante internasjonale luftfartsorganisasjoner, bidra med relevant data for å følge med utviklingen av hvordan medlemsstatene foretar sine prioriteringer.

Vurdering

Rettsakten anses ikke som problematisk, da den kun pålegger Luftfartstilsynet oppgaver som det allerede har i dag. Forordningen antas ikke å medføre noen nye administrative økonomiske konsekvenser.

Konklusjon 

Departementet finner at rettsakten er aksepabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)351
Rettsaktnr.: 351/2008
Basis rettsaktnr.: 36/2004
Celexnr.: 32008R0351

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2008
Frist returnering standardskjema: 02.06.2008
Dato returnert standardskjema: 21.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 014/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2008
Høringsfrist: 01.02.2009
Frist for gjennomføring: 20.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 19.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.04.2009

Lenker

Til toppen