EØS-notatbasen

REACH - ECHA/gebyrer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 av 16. april 2008 om gebyrer og avgifter som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH)...

Commission Regulation (EC) No 340/2008 of 16 April 2008 on fees and charges payable to the European Chemicals Agency (ECHA) pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 on registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 ble vedtatt 16. april 2008 med ikrafttredelse 19. april 2008. Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 133/2009 av 4. desember 2009.

Sammendrag av innholdet:

For nærmere omtale av forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH - det nye kjemikalieregelverk - vises det til omtale i eget EØS-notat.

Det europeiske kjemikaliebyrået (European Chemicals Agency - ECHA) skal finansieres av gebyrer knyttet til registrering, vurdering og godkjenning,  men også gjennom bidrag fra EUs budsjett. Det er derfor utarbeidet kommisjonsforordning om de gebyrer som skal betales til ECHA som bl.a. omtaler:

  • hvilke tjenester fra ECHA som industrien skal betale for, størrelsen på gebyrene og reglene for innbetaling
  • at strukturen og størrelsen på gebyrene er fastsatt ut i fra den arbeidsinnsats som  - gjennom REACH-forordningen - kreves av ECHA og de ansvarlige myndighetene (Competent Authority) slik at de dekker kostnadene til de aktuelle tjenestene
  • det er fastsatt gebyr for de ulike tjenestene som bl.a. registrering av stoffer som står i forhold til mengdeintervallet for de aktuelle stoffene
  • en mindre del av gebyrene som ECHA får inn skal senere overføres til ansvarlige myndigheter i medlemsstatene som kompensasjon for det arbeidet som de har utført som rapportører i ECHAs komiteer og for andre oppgaver som evaluering av stoffer de utfører i fbm REACH-forordningen
  • i vedleggene til denne kommisjonsforordning fremgår de spesifikke satsene for de ulike gebyrene. Disse skal revideres årlig i fht. prisstigningen.
  • Forordningen skal revideres senest 1. januar 2013 for å sjekke at gebyrenes størrelse er relevante i fht den arbeidsmengde de krever fra ECHA.

Merknader:

Norge deltar aktivt i arbeidet i fbm REACH og er i kontakt med berørte parter.

Full deltakelse i arbeidet under REACH forutsetter også finansielt bidrag. De samme vilkår vil også gjelde for berørt industri.

Utkast til norsk gjennomføringsforskrift har vært på høring.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsaken er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

I EØS-notatet for forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH omtales også finansieringen av kjemikaliebyrået.

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser av REACH er tidligere omtalt i en egen konsekvensvurdering, i EØS-notatet for forordningen (EF) nr. 1907/2006 om REACH og senest i St.prp. 49 (2007-2008) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA), samt direktiv 2006/121/EF om regelverk for kjemikalier.

Deltakelse i ECHA vil medføre årlige økonomiske forpliktelser for Norge. ECHA skal finansieres av gebyrer knyttet til registrering, vurdering og godkjenning, men også gjennom bidrag fra EUs budsjett. Gebyrfinansieringen betyr relativt lite i 2008 og 2009, men får en økende betydning etter det. I 2008 er bidraget fra EU derfor budsjettert til nesten 62,6 millioner euro og i 2009 66 millioner euro. EØS/EFTA-statene er forpliktet til å bidra med fast forholdsmessig andel. For Norges del vil de økonomiske forpliktelsene utgjøre omlag 11,5 millioner kroner i 2008 og snaut 12 millioner kroner i 2009.

Det forventes at behov for bidrag fra EUs budsjett, og dermed også fra EØS/EFTA-statene, reduseres sterkt fra 2010 etterhvert som gebyrfinansieringen får full effekt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 340/2008
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32008R0340

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.04.2008
Frist returnering standardskjema: 30.05.2008
Dato returnert standardskjema: 02.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: