Vitenskapsgrupper under EFSA

Kommisjonsforordning (EF) nr. 202/2008 av 4. mars 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 angående antallet av og navnene på vitenskapsgruppene under den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet...

Commission Regulation (EC) nr. 2002/2008 of 4 March 2008 amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the number and names of the Scientific Panels of the European Food Safety Authority....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer antallet vitenskapsgrupper i den Europeiske myndighet for næringsmidler (EFSA). Gruppen for tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer som kommer i kontakt med næringsmidler deles i to for å håndtere en stor arbeidsmengde. Denne gruppen har hatt stor pågang med etterspørsel etter vitenskapelige uttalelser, og pågangen forventes å øke. De nye gruppene skal hete:

- gruppen for tilsetningsstoffer og kilder til næringsstoffer som tilsettes i næringsmidler

- gruppen for materialer i kontakt med næringsmidler, ensymer, aromaer og tekniske hjelpestoffer.

Merknader

Rettsakten må gjennomføres i forskriften som gjennomfører forordning (EF) nr. 178/2002.

Høring anses som åpenbart unødvendig fordi rettsakten kun gjelder interne forhold i EFSA som ikke får virkninger for norske private parter.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er forelagt den norske Vitenskapskomiteen for næringsmidler (VKM). VKM mente at endringen i sammensetningen av EFSAs vitenskapsgrupper er positiv fordi den kan bidra til å korte ned saksbehandlingstiden slik at viktige vitenskapelige uttalelser kan foreligge raskere. De så imidlertid ikke noe behov for å endre inndelingene av den norske VKM på tilsvarende måte.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører inn under EØS-avtalen vedlegg I kapittel I og II, og vedlegg II kapittel XII.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0202/2008
Basis rettsaktnr.: 0178/2002
Celexnr.: 32008R0202

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.03.2008
Frist returnering standardskjema: 21.04.2008
Dato returnert standardskjema: 01.07.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen