EE - bly og kadmium

Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF av 24. januar 2008 om endring i vedlegg til direktiv 2002/95/EF (bly og kadmium)...

Commission Decision 2008/385/EC amending for the purposes of adapting to technival progress the Annex to directive 2002/95/EC (lead and cadmium)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF ble vedtatt 24. januar 2008 med ikrafttredelse 25. mai 2008 (dagen etter publisering i Official Journal). Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 131/2009 av 4. desember 2009.

Sammendrag av innhold

Innhold av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) reguleres gjennom bestemmelser i direktiv 2002/95/EF (omtalt som RoHS-direktivet) som trådte i kraft 1. juli 2006.

Gjennom Kommisjonsbeslutning 2008/385/EF gis det tillatelse til fortsatt å benytte bly og kadmium i følgende spesifikke materialer i spesielle komponenter i definerte produkter;

  • Kadmiumlegeringer som loddemetall i den elektriske/mekaniske forbindelsen til elektriske ledere direkte på stemmespolen i transdusere til høytalere med stor effekt og lydeffektnivå på 100 db (A) eller høyere.
  • Bly i loddemateriale i kvikksølvfrie flate lysstoffrør (f.eks. til bruk i flytende krystalldisplays, designbelysning og industri belysning.
  • Blyoksid i forseglingsglasur til bruk ved fremstilling av vinduer til argon- og kryptonlaserrør.

Merknader

Begrunnelsene for disse unntakene er at det foreløpig ikke foreligger alternativer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, og ble ansett som relevant og akseptabel.

Norske myndigheter deltar aktivt den aktuelle arbeidsgruppen og er i kontakt med berørte parter.

Direktiv 2002/95/EF - og påfølgende endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom bestemmelser i produktforskriften (FOR 2004-06-01 nr. 922).

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0385/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/0095/EF
Celexnr.: 32008D0385

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2008
Frist returnering standardskjema: 29.07.2008
Dato returnert standardskjema: 28.08.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 131/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: