Eksisterende programmet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 465/2008 av 28. mai 2008 om test- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse stoffer som kan være persistente, bioakkumulerende og toksiske og som er oppført i Einecs i henhold til forordning (EØF) nr. 793/93...

Commission Regulation (EC) No 465/2008 of 28 May 2008 imposing, pursuant to Council Regulation (EEC) No 793/93, testing and information requirements on importers and manufacturers of certain substances that may be persistent, bioaccumulating and toxic and and are listed in the European Inventory ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 465/2008 ble vedtatt 28. mai 2008. Kommisjonsforordning (EF) nr. 465//2008 ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 7/2010.

Sammendrag av innhold

Forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer (EINECS-listen, dvs. stoffer som var på markedet før 1981) fastsetter regler for vurdering av helse- og miljørisiko for eksisterende stoffer, og for å foreslå tiltak for å begrense helse- og miljørisiko. Dersom det foreligger gyldige grunner til å anta at et stoff som er oppført i EINECS kan medføre alvorlige risikoer for mennesker eller miljø, kan produsenter og importører av stoffenen bli pålagt å foreta ytterligere tester dersom det mangler dokumentasjon. Kravet faller på hver enkelt produsent/importør, men industrien samarbeider om å fremskaffe dokumentasjon/utføre tester og deler kostnadene ved dette.

Produsenter og importører av et eller flere av stoffene som er oppført i vedlegget til forordning (EF)  nr. 465/2008 som er identifisert å kunne være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT-stoffer), skal meddele Kommisjonen de opplysninger som etterspørres/er spesifisert i vedlegget og utføre tester for de aktuelle stoffene, tidsfristene fremgår av vedlegget. Ingen norske produsenter eller importører har meldt at de produserer eller importerer (til EØS) disse stoffene under forordning (EØF) nr. 793/93 om eksisterende stoffer og norsk industri berøres derfor ikke av denne forordningen.

Merknader

Forordning (EØF) nr. 793/93 - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer fastsatt 4. mai 1995. Forordning (EØF) nr. 793/93, og den norske forskriften, er nå opphevet og erstattet av REACH-forordningen. REACH inneholder imidlertidbestemmelser (artikkel 136) om at de krav om ytterligere opplysninger som følger av en Kommisjonsforordning i medhold av forordning (EØF) nr. 793/93 , skal anses som som bestemmelser vedtatt i henhold til REACH. Arbeidet som gjøres med å identifisere nye miljøgifter (PBT-stoffer) er viktig og det er nødvendig å fremskaffe ytterligere testdata for disse stoffene. Endringene anses som en forbedring av regelverket og er i tråd med REACH.

Norge har deltatt i ekspertsamarbeidet under forordningen og  i arbeidet med å identifisere PBT-stoffer, og er i kontakt med berørte parter. Arbeidet videreføres nå under REACH.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 465/2008
Basis rettsaktnr.: 793/1993
Celexnr.: 32008R0465

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2008
Frist returnering standardskjema: 29.07.2008
Dato returnert standardskjema: 11.09.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen