Endring av annex A CCS

Kommisjonsbeslutning 2008/386 av 23 april 2008 som modifiserer anneks A i kommisjonsbeslutning 2006/679 - Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet innen signalsystemer for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet samt modifiseringer i Anneks A i kommisjonsbeslutning 2006/860 Teknis...

Commission Decision of 23 April 2008 modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system and Annex A to Decision 2006/860/EC concerning the tec...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 23 april 2008, publisert i official journal (OJ) L 136 24. mai 2008, og trådde i kraft for medlemslandene 1. juni 2008. EØS-komiteen tok i beslutning 11/2009 den 5. februar 2009 inn rettsakten i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ij. Statens jernbanetilsyn fastsatte dagen etter med hjemmel i samtarfikkforskriften og høyhastighetforskriften to endringsforskrifter som gjennomfører beslutningen som sådan i norsk rett.    

Kommisjonsbeslutning 2008/386/EF gjør endringer i de tekniske spesifikasjonene for infrastruktur på det transeuropeiske høyhastighet- og konvensjonelle jernbanenettet vedrørende delsystemet for styring, kontroll og signal (CCS). Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 23. april 2008 og publisert i Official Journal (OJ) L 136 den 24. mai 2008 og trådde i kraft 1. juni 2008. Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 96/48/EC og 2001/16/EF. Kommisjonsbeslutning 2006/679/EF og kommisjonbeslutning 2002/731/EF(endret ved kommisjonsbeslutning 2006/860/EF) etablerte de første TSIene på området. Kommisjonsbeslutning 2007/153/EF gjorde de første endringene i Anneks A i kommisjonsbeslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF.  Beslutningen ble implementert i norsk i forskrift 6. februar 2009 nr. 146 om endring i forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og forskrift 6. februar 2009 nr. 145 om endring i forskrift om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen ifor delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal).

Bakgrunn og formål

Formålet med TSIen er en versjonsmessig oppgradering ift. tidligere kommisjonsbeslutninger og definerer en enhetlig/felles standard for CCS (ERTMS og ETCS) på både høyhastighet og konvensjonell jernbane. Kommisjonsbeslutningen gjør endringer på bakgrunn av erfaringer fra implementeringen samt teknisk progresjon på området. TSIen inneholder harmoniserte krav. Anneks A er ajourført tidligere ved kommisjonsbeslutning 2007/153/EF. Anneks A ajourføres igjen fordi arbeidsgruppen i det Europeiske jernbanebyrået - ERA har kommet til enighet om delkrav 108.

Sammendrag av innholdet:

TSIen stiller krav til delsystemet for styring, kontroll og signal. Kommisjonsbeslutningen består av preamblet og 5 artikler som regulerer gjennomføringen av TSIen. Selve endringen i TSIen er gitt som et anneks til kommisjonsbeslutningen. Det er de obligatoriske og veiledende spesifikasjoner i anneks A til kommisjonsbeslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF jf kommisjonsbeslutning 2007/153/EF som er endret. Dette vil ikke få praktisk betydning for Norge, da vi ikke har begynt å bygge ERTMS (European train management system – europeisk standard for fjernstyring av togtrafikk - ekvivalent med CTC i Norge) ennå. Kommisjonsbeslutningen Artikkel 1 omhandler virkeområdet for endringen. Anneks A i kommisjonsbeslutningene 2006/679/EF og 2006/860/EF jf endringene i kommisjonsbeslutning 2007/153/EF er endret til nye obligatoriske og veiledende spesifikasjoner. Artikkel 2 informerer om at innen 31. desember 2008 vil spesifikasjoner for ETCS (European train control system – ekvivalent med ATC i Norge – dvs. atomatisk togkontroll/-stopp) som er listet i vedlegget til beslutningen være komplettert med oppdaterte test spesifikasjoner. I tillegg vil feil være rettet. Artikkel 3 gir medlemsstatene frist til 31. desember 2008 til å meddele Kommisjonen om hvilke av deres linjer som vil være utrustet med ETCS, bygd etter spesifikasjoner som gjaldt før denne beslutningen trådte i kraft. Artikkel 4 og 5 fastslår ikrafttredelsesdato som er 1. juni 2008 samt at beslutningen gjelder medlemslandene.    

TSIen -annekset

Endringsdirektivet sier at listen av obligatoriske spesifikasjoner og listen av veiledende spesifikasjoner som tidligere har vært gjeldende for ETCS er blitt erstattet av nye obligatoriske spesifikasjoner og nye veiledende spesifikasjoner. Det vil si at fra og med 31. desember 2008 gjelder nye versjoner for spesifikasjonene, og at ved bygging skal disse versjoner gjelde.  

Merknader

Gjeldende norsk regelverk: 

Kommisjonsbeslutning 2006/679/EC samt endringene i anneks A i kommisjonsbeslutning 2007/153/EF er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI styring, kontroll og signal).  Kommisjonsbeslutning 2006/860/ EF samt endringene i anneks A i kommisjonsbeslutning 2007/153/EF er implementert i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI styring, kontroll og signal) 

Endringer i norsk regelverk:

Det vil være behov for endringer i gjeldende forskrifter. Forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI styring, kontroll og signal) og forskrift 26. oktober 2007 nr. 1195 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI styring, kontroll og signal) må endres.  

Sakkyndige instansers merknader:

Med bakgrunn i at dette er en endring av tidligere spesifikasjoner for ETCS, samt at denne endringen ikke får konsekvenser for norske forhold siden vi ikke har etterspurt ETCS/ERTMS ennå, vurderte tilsynet at høring ikke var nødvendig. Dette er avklart med Jernbaneverket 

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser

TSIene vil ikke medføre direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for aktørene eller jernbanetilsynet. 

Vurdering av behovet for tilpassningstekst

Det ble ikke identifisert forhold som nødvendiggjør å fremme spesielle norske posisjoner om tilpasningstekster i forbindelse med implementering av TSIen i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Åpne punkt:

Det er ikke identifisert åpne punkt i TSIen 

Konklusjon:

Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant og akseptabel, og er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr. 11/2009 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 6. februar 2009 nr. 146 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og forskrift 6. februar 2009 nr. 145 om gjennomføring av den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-styring, kontroll og signal).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2008)1565
Rettsaktnr.: 2008/386/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/0679/EF
Celexnr.: 32008D0386

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2008
Frist returnering standardskjema: 07.07.2008
Dato returnert standardskjema: 31.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.02.2009

Lenker

Til toppen