Endringsdirektiv 2008/74/EF til direktiv 2005/55 og 2005/78 som følge av endringer i krav til lette kjøretøy i forordning (EF) nr. 715/2007 ...

Endringsdirektiv 2008/74/EF til direktiv 2005/55 og 2005/78 som følge av endringer i krav til lette kjøretøy i forordning (EF) nr. 715/2007 ...

Commission directive 2008/74/EC of 18 july 2008 amending, as regards the type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and access to vehicle repair and maintenance information, directive 2005/55/EC of the European Parlia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.08.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet ble vedtatt 18. juli 2008.

Direktiv 2008/74/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011.

Sammendrag av innhold

Forordning 715/2007 som sist endret ved forordning 692/2008 innfører nye bestemmelser om avgasskrav til lette kjøretøy. I disse forordningene gjøres det endringer i definisjoner av hva som regnes som et lett kjøretøy og hva som regnes som et tungt kjøretøy. Dette innebærer at det blir behov for mindre justeringer av direktivene for avgasskrav til tunge kjøretøy. I tillegg presiseres det hvilke krav som gjelder for tunge bensinbiler og kravene til opacitetsmåling av dieseleksos tas inn under direktiv 2005/55. Dette var tidligere regulert gjennom direktiv 72/306/EØF som oppheves. Alle avgasskrav til tunge kjøretøy samles i direktiv 2005/55/EF. Dette innebærer en forenkling av regelverket.

Merknader

Rettsakten anses å være relevant og akseptabel. Direktivet vil bli implementert i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet innebærer en klargjøring og forenkling av regelverket, og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Direktivet er EØS relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/74/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2008
Frist returnering standardskjema: 03.09.2008
Dato returnert standardskjema: 17.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.02.2011
Høringsfrist: 08.04.2011
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 01.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.11.2011

Lenker