EgenskapVerdi
Notat id:11994
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering
Sortering Vedlegg/protokoll:7
Kapittel i EØS-avtalen:XV. Farlige stoffer
Sortering Kapittel:14

Tittel:

Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av testmetoder i henholdt til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH...


{"name":"Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av testmetoder i henholdt til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH...","depName":"MD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p><p>I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH skal det p&aring; fellesskapsniv&aring; fastsettes testmetoder for&nbsp;testing av stoffer og stoffblandinger (metoder for bestemmelse av fysisk-kjemiske egenskaper, human toksisitet og &oslash;kotoksisitet) hvor slike tester er p&aring;krevet for &aring; fremskaffe opplysninger om stoffers og stoffblandingers iboende egenskaper. Direktiv 67/548/E&Oslash;F&nbsp;omhandlet regler om&nbsp;klassifisering og merking av farlige kjemiske stoffer, og&nbsp;vedlegg V til dette direktivet inneholdt tidligere&nbsp;metoder for testing av stoffer. </p><p>Ved direktiv 2006/121/EF&nbsp;ble vedlegg V&nbsp;til direktiv 67/548/E&Oslash;F opphevet med virkning fra 1. juni 2008, og testmetodene i vedlegg V til direktiv 67/548/E&Oslash;F&nbsp;ble derfor inkorporert i&nbsp;forordning (EF) nr. 440/2008. Denne forordningen hindrer ikke benyttelse av&nbsp;andre testmetoder forutsatt at de er i tr&aring;d med aktuelle bestemmelser i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Ved utforming av testmetoder b&oslash;r det i fullt omfang tas hensyn til prinsippene om &aring; erstatte, begrense og forbedre bruk av fors&oslash;ksdyr i prosedyrer, is&aelig;r n&aring;r aktuelle validerte metoder blir tilgjengelige for &aring; erstatte, redusere eller forbedre dyrefors&oslash;k.</p><p>Gjennom vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 fastsettes de testmetoder som skal benyttes i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH. Kommisjonen revurderer etter behov testmetodene i denne forordningen med henblikk p&aring; &aring; erstatte, begrense eller forbedre fors&oslash;k med virveldyr.</p><p><strong>Merknader</strong></p><p>Norge deltar aktivt&nbsp;i arbeidet i forbindelse med REACH og er i kontakt med ber&oslash;rte parter. Det nye regelverket i EU om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier - REACH - ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen 14. mars 2008 og godkjent av Stortinget 29. mai 2008. Norsk gjennomf&oslash;ringsforskrift ble fastsatt med virkning fra 30. mai 2008. REACH er n&aring; det grunnleggende systemregelverket for kjemikalieforvaltning i Norge.</p><p>Det er behov for &aring; endre det aktuelle norske regelverket slik at det er i samsvar med endringene som gjennomf&oslash;res i fbm forordning (EF) nr. 440/2008. Imidlertid er dette er mer en teknisk endring hvor bestemmelser om testmetoder - som tidligere var nedfelt i et vedlegg i regelverket for klassifisering og merking av kjemiske stoffer - inkorporeres&nbsp;i REACH.</p><p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p><p>Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og&nbsp;ble ansett som E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>","draftno":11994,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 ble vedtatt 30. mai 2008 med anvendelse fra 1. juni 2008. </p><p>Rettsakten ble innlemmet i E&Oslash;S-avtalen ved E&Oslash;S-komitebeslutning nr. 12/2012 av 10. februar 2012.</p>","valuation":"<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"440/2008","basisArticleno":"1907/2006","celexno":"32008R0440","changed":"2012-02-15T00:00:00","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":11994,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering","eeaAttachmentChapter":"XV. Farlige stoffer","eeaAttachmentChapterIndex":14,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":7,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":null,"endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) no 1907/2006 REACH...","established":"2008-08-13T00:00:00","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://OJ L 142 31.05.2008","komLink":"","komno":"","lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":"","notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":"","otherLink":"","partOfEea":"2012-02-10T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"012/2012","politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":"","pubType":null,"pubno":2044,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":"","reviewLetterLink":"","reviewedSu":"2008-08-27T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"REACH - testmetoder","showXoEurosite":true,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":"2012-02-11T00:00:00","startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":null,"startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2008-06-17T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2008-07-29T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2008-08-28T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Handelsforenklinger","suId":6,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av testmetoder i henholdt til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH...","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2012-02-15T00:00:00","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":11994,"pubnoSpecified":true},"suName":"Handelsforenklinger","xoName":"Brith Elisabeth Sørlie"}