Vet - sporbarhet svin

Rådsdirektiv 2008/71/EF av 15. juli 2008 om identifikasjon og registrering av svin...

Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten trådte i kraft i EU 28. august 2008.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter minimumskrav til identifikasjon og registrering av svin. Rettsakten omfatter krav om at EØS-statenes myndigheter skal ha et sentralt register over driftsenheter med svin på sitt område. Rettsakten omfatter i tillegg bestemmelser om føring av register over svin på den enkelte driftsenhet, dokumentasjon i forbindelse med handel med svin og om merking av svin. Rettsakten opphever direktiv 92/102/EF m/endringer, som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I  del 1.1. nr. 7. Rettsakten er nærmest identisk med det opphevede direktivet. I motsetning til det opphevede direktivet, omfatter rettsakten likevel ikke krav om at øremerker til svin skal godkjennes av myndighetene eller funksjonelle krav til øremerkene.  
 
Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking, registrering og rapportering av dyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduktsjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepratementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten medfører ikke andre forpliktelser for Norge enn det som allerede følger av EØS-avtalen. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/071/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0071

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2008
Frist returnering standardskjema: 03.10.2008
Dato returnert standardskjema: 05.08.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2009
Høringsfrist: 01.12.2009
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen