EØS-notatbasen

Biocider - ny tidsfrist

Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF av 31. oktober 2008 om endring av tidsfrist for fremleggelse av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 10-årige arbeidsprogrammet - art 16 pkt 2 i direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2008/831/EC of 31 October 2008 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 10-year programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.12.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF ble vedtatt 31. oktober 2008. Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 136/2009 av 4. desember 2009.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF biociddirektivet regulerer markedsadgangen biocidprodukter og deres aktive stoffer. Direktivet innebærer at det kun er produkter som inneholder aktive stoffer som er oppført på direktivets vedlegg som kan godkjennes for markedsføring i EU/EØS-området.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer i denne forordningen (forordning (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 1849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

For et antall kombinasjoner av stoffer/produkttyper som inngår i den omtalte listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportør (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen den gitte tidsfristen. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, og de samme opplysningene ble også offentliggjort elektronisk den 8. november 2007. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen av disse opplysningene, har noen virksomheter tilkjennegitt interesse for å overta som deltakere for noen av de aktuelle stoffene og produkttypene. Det er derfor behov å gi en ny tidsfrist for innlevering av dokumentasjon for de aktuelle stoffene og produkttypene.

Merknader

Biociddirektivet 98/8/EF - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift nr. 1848 av 18. desember 2003 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF i norsk rett vil medføre behov for endringer av biocidforskriften. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling av biociddirektivet, bl.a. gjennom deltakelse på møter, faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer, og er ellers i kontakt med berørte parter. Norge er utpekt som ansvarlig for evaluering av et av stoffene som er omfattet av Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF. Ev gjennomføring av bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF vil gi like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2008/831/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0831/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32008D0831

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.11.2008
Frist returnering standardskjema: 26.12.2008
Dato returnert standardskjema: 05.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: