Tilsetningsstoff til fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1253/2008 av 15. desember 2008 om godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 1253/2008 of 15 December 2008 concerning the authorisation of copper chelate of hydroxy analogue of methionine as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Stoffet tilhører kategorien Tilsetningsstoff med ernæringsmessige egenskaper, den funksjonelle gruppen Mikromineraler og har identifikasjonsnummer 3b410. Kopperchelatet er godkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2008, tilsetningsstoff-forordnigen, og dokumentasjonen er vurdert av EFSA. Analysemetoden atomabsorbsjonsspektrometri, for å påvise innholdet av kopper i fôrblandinger, er også vurdert som akseptabel. Godkjenningen er gitt fram til 5. januar 2019.

Hensikten med å tilsette kopperchelat av methionin-hydroksyanalog i fôret til slaktekylling er å tilføre kopper i en form som er tilpasset denne dyregruppen. Øvre grense for innhold i fôrblandinger er 25 mg kopper/kg fôr med tørrstoffinnhold på 12%. Stoffet skal tilsettes fôrblandinger som en premiks.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetningsstoff-forskriften oppdateres. Rettsakten sendes på høring på nyåret, med høringfrist 6 uker som er vanlig for fôrtilsetningsstoff.

Forordningen vil medføre at kopper nå tillates tilsatt kyllingfôr i en form som øker opptaket i tarmen. Dette vil være gunstig for dyra og tilførselen vil videre medføre at mindre mengder kopper skilles ut med gjødsla. Kostnadene ved å benytte denne kopperkilden vil vurderes av fôrindustrien før den eventuelt tas i bruk. Velger fôrindustrien å benytte kopperchelat i fôr, kan det påvirke fôrkostnadene hos kyllingprodusentene, men utslaget det kan gi er ikke klart ennå.

Rettsakten vil ikke få nevneverdige konsekvenser for Mattilsynets arbeid med tilsyn og revisjoner av fôrvirksomhetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1253/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1253

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2008
Frist returnering standardskjema: 27.01.2009
Dato returnert standardskjema: 28.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 020/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.01.2009
Høringsfrist: 23.02.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen