Vet - bluetongue - unntak unge uvaksinerte dyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2008 av 19. desember som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 (Bluetongue) vedrørende kriterier for unntak for visse dyr av mottakelige arter fra forflytningsforbudet i Rådsdirektiv 2000/75/EF ...

Commission Regulation No 1304/2008 of 19 December 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the conditions for exempting certain animals of susceptible species from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Utkastet ble gitt tilslutning i SCFCAH AHW 11-12 november 2008, og rettsakten ble fastsatt i EU 19. desember 2008. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder forlengelse av forordning (EF) 394/2008 av 30.04.08 (som opphører 31.12.08).

Den opprinnelige forordning (EF) 394/2008 endret bluetongueforordningen slik at medlemsland kan stille tilleggskrav i forbindelse med innførsel av unge uvaksinerte dyr. For mer informasjon om tilleggskravene se gjeldende EØS-notat. Utkastet til forlengelsesforordning ble votert i EUs faste komité for næringsmidler og dyrehelse, seksjon dyrehelse og dyrevelferd, 11-12 november 2008.

Merknader

Norge er kvalifisert til å benytte disse tilleggskravene. På grunn av at rettsakten (394/2008) ennå ikke er behandlet i EØS-komitéen og at det er viktig for Norge å kunne beskytte seg mest mulig mot smitte fra dyr som flyttes, har Norge tatt inn bestemmelsene nasjonalt (9.07.08). De nasjonale bestemmelsene ble også sendt på EØS-høring. EU-kommisjonen ba i den forbindelse om mer utdypende argumentasjon for den norske risikoanalysen. Dette ble sendt til EU-kommisjonen, og det har ikke kommet noen protester etter dette, på at Norge benytter samme tilleggskrav som mange andre medlemsland også har oppnådd. Norge er med på EU-kommisjonens liste over land som stiller tilleggskrav i samsvar med forordningen, jf link http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm#trans, under "transitional provisions", "table". Gyldigheten av den nasjonale forskriften må forlenges på lik linje med forordningen. Det krever endring i forskrift 30. april 2008 nr. 124 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Da det ikke er noen endringer i de materielle kravene, ble det foreslått at endringsforskriften skulle fastsettes uten høring. Den nasjonale forskriften ble endret ved forskrift 16. des 2008 nr. 1411. Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene er EØS-relevante og akseptable for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1304/2008
Basis rettsaktnr.: 0075/2000
Celexnr.: 32008R1304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen