vet TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 103/2009 av 3. februar 2009 som endrer vedleggene VII og IX i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler om forebygging, kontroll med og bekjempelse av overførbare spongiforme encefalopatier ...

Commission Regulation (EC) No 103/2009 of 3 February amending Annexes VII and IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of transmissible spongiform encephalopathies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forslag til endring av TSE-forordningen (om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbar spongiform encefalpoati (TSE)) kommer som følge av EFSAs rapport av 22. oktober 2008 om risiko for overføring av TSE med melk fra småfe. Det er nå bevist at klassisk skrapesyke kan overføres med melk fra søye til lam og forslaget strammer inn regelverket for bruk av melk fra geiter og genetisk mottakelige sauer fra flokker med klassisk skrapesyke.

Endringer av vedlegg VII om bekjempelse:

- Ved mistanke om TSE: Melken og melkeprodukter fra besetningen kan kun benyttes innen besetningen.

- Dersom kugalskap (BSE) ikke kan utelukkes: Melken og melkeproduktene fra dyra som må avlives i henhold til TSE-forordningen skal destrueres.

- Ved klassisk skrapesyke: Melken og melkeproduktene fra dyra som må avlives i hendhold til TSE-forordningen kan enten benyttes som fôr til drøvtyggere innen besetningen, eller til ikke-drøvtyggere innen landet dersom det ikke er drøvtyggere på gården. Det stilles krav om dokumentasjon som skal følge produktene og til bilen som skal frakte dem.

- Ved atypisk skrapesyke: Ingen restriksjoner.

Den allerede eksisterende åpningen om å utsette avliving av dyr opp til fem år i visse tilfeller, er nå begrenset til 18 måneder for dyr som produserer melk tenkt omsatt på markedet. I tillegg er det satt inn et ekstra krav om at flokken kun skal bestå av værer med genotype ARR/ARR. Dette kravet gjelder også for flokker som ikke produserer melk.

Endringer av vedlegg IX om import:

- For import av animalske bi-produkter listet opp i vedlegg IX og som inneholder melk fra småfe, innføres det krav til skrapesykestatus dersom bi-produkter skal benyttes i fôr til drøvtyggere. Det skal dokumenteres i helsesertifikatmodell i biproduktsforordningen at dyrene har oppholdt seg minst tre år i flokk underlagt offentlig veterinærkontroll og hvor den i denne perioden ikke er pålagt restriksjoner på grunn av TSE. Dersom klassisk skrapesyke er påvist skal mottakelig dyr ha blitt avlivet. I tillegg skal kun værer med genotype ARR/ARR eller småfe fra flokker med lik status blitt tatt inn i flokken siste tre år.

- For tilsvarende import til land listet opp i forordning (EF) nr. 546/2006, dvs de som har tilleggsgaranti mhp skrapesyke, skal kravene over være oppfylt siste syv år.

Merknader

Rettsakten krever endring i:

- forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbar spongiform encefalopati (TSE).

- forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

- retningslinjer for bekjempelse av skrapesjuke.

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser. Norge bekjemper klassisk skrapesyke med bla avliving og destruksjon av alle småfe i flokken og dermed vil ikke melk og melkeprodukter som omfattes av rettsakten bli aktuelt å regulere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er behov for teknisk tilpasningstekst. Rettsakten stiller ekstra vilkår ved forsendelse av visse produkter til land som er listet opp i forordning (EF) nr. 546/2006, dvs land som har godkjent tilleggsgaranti for skrapesyke. Norge har gjennom ESA-vedtak nr. 30/07/COL fått tilsvarende garanti, og det er behov for å vise til denne. Følgende tilpasningstekst foreslås:  “The provisions of Regulation (EC) No 103/2009 shall, for the purposes of the Agreement, be read with the following adaptation: In the Annex point 2 concerning Regulation (EC) No 999/2001 Annex IX, Chapter D, Section B (c) referring to Regulation (EC) No 1774/2002 Annex X, Chapter 2 concerning health certificate requirements the following shall be added to point 7 second alternative after the reference to Regulation (EC) No 546/2006: “or destined for Norway””

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 103/2009
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32009R0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.02.2009
Frist returnering standardskjema: 20.03.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.02.2009
Høringsfrist: 25.05.2009
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen