EØS-notatbasen

15.04.2008Kommisjonens forordning (EF) 1784/2006 som endrer parlaments- og rådsforordning (EF) 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier...

15.04.2008Kommisjonens forordning (EF) 1784/2006 som endrer parlaments- og rådsforordning (EF) 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier...

Commission Regulation (EC) No 1784/2006 of 4 December 2006 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of processing agents...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 4. desember 2006.

Rettsakten ble behandlet gjennom skriftlig prosedyre i spesialutvalget og standardskjemaet ble returnert EFTA-sekretariatet i april 2008

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett ved at produktforskriftens kapittel seks vedlegg V ble endret i mars 2009. 

Rettsakten ble behandlet og vedtatt i EØS-komiteen den 3.7.2009.

Ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 2009-03-13 nr 330: Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Sammendrag av innhold 

Endringsforordningen endrer vedlegg VI til forordning (EF) 2037/2000 om ozonreduserende stoffer. Vedlegget omhandler prosesser hvor bruken av hydroflourkarboner (HKFK) som prosesshjelpestoff, reguleres særskilt i forordningen (bruken er untatt det generelle forbudet og tillatt i noen tilfeller). Endringsforordningen legger til et nytt bruksområde gjennom ny bokstav f.

Forordningen er en følge av beslutning XVII/7 under Montrealprotokollen, som Norge er part til.

Merknader

Forordning 2037/2000 har hjemmel i artikkel 175(1) i Romatraktaten.

Forordning 2037/2000 er inkorporert i norsk rett i produktforskriften kap. 6.

Rettsakten må inkorporeres i norsk rett gjennom endringer i vedlegg V til produktforskriftens kap. 6. Inkorporeringen av denne forordningen vil også ivareta inkorporeringen av forodning (EF) 2077/2004 som også endrer vedlegg VI til forordning (EF) 2037/2000.

Rettsakten ventes ikke å medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Norge er part til Montrealprotokollen om ozonreduserende stoffer (under Wienkonvensjonen for beskyttelse av ozonlaget). Endringene til forordningen er som følge av beslutning XVII/7 og er i henhold til Norsk politikk på området.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1784/2006
Basis rettsaktnr.: 2037/2000
Celexnr.: 32006R1784

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.01.2008
Frist returnering standardskjema: 20.02.2008
Dato returnert standardskjema: 15.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 088/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.07.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 13.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.09.2009

Lenker