Endring berikningsforordningen - ny komitologi

Forordning (EF) nr. 108/2008 som endrer forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer og mineraler og av visse andre stoffer til næringsmidler - ny komitologiprosedyre...

Amendment of Regulation (EC) No 1925/2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods - new comitology procedure...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør ny komitologiprosedyre (vedtatt ved Kommisjonsbestemmelse (EF) 2006/512) gjeldende for forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikningsforordningen). Den nye komitologiprosedyren (regulatorisk prosedyre med granskning) gir Parlamentet mulighet til å granske og nedlegge veto mot Kommisjonens vedtatte bestemmelser dersom 1) bestemmelsene går utover myndigheten gitt i rammeregelverket, 2) bestemmelsen ikke er i samsvar med formålet eller innholdet i rammeregelverket, eller 3) bestemmelsene ikke er i overensstemmelse med nærhetsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet.

Regulatorisk prosedyre med granskning skal benyttes ved fastsettelse av følgende bestemmelser i berikningsforordningen:

  • endringer i vedlegg I og II (hhv. positivlister for vitaminer og mineraler og deres kjemiske forbindelser)
  • forbud/restriksjoner for tilsetning av vitaminer og mineraler til matvarer/matvarekategorier
  • betingelser for tilsetning av vitaminer og mineraler i mat: fastsette maksimumsgrenser, minimumsmengder, renhetskriterier og restriksjoner/forbud mot tilsetning
  • beslutninger om å inkludere nye stoffer med ernæringsmessig/fysiologisk effekt på listene over forbudte stoffer/stoffer med bruksbetingelser/stoffer under vurdering i forordningens vedlegg III, eller endre listene
  • unntak fra minimumsmengde
  • unntak fra merkekrav

De normale tidsfristene i den nye regulatoriske prosedyren kan avkortes dersom det er påkrevd å fjerne et vitamin/mineral fra positivlistene (vedlegg I og II), eller inkludere nye stoffer/gjøre endringer i listene over forbudte stoffer/stoffer med bruksbetingelser/stoffer under vurdering (vedlegg III).

Merknader

EF-hjemmel: artikkel 251 i Romatraktaten 

Rettsakten anses ikke EØS relevant trenger ikke å gjennomføres i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Den nye beslutningsprosedyren gir Europaparlamentet større myndighet, og kan således redusere norsk innflytelse i EUs beslutninger på berikningsområdet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 108/2008
Basis rettsaktnr.: 1925/2006
Celexnr.: 32008R0108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2008
Frist returnering standardskjema: 26.03.2008
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2079
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen