Endring i direktiv om deklarasjon av næringsinnho

Kommisjonsdirektiv 2008/100/EF om endring i Rådsdirektiv 90/496/EØF om deklarasjon av næringsinnhold angående referanseverdier, omregningsfaktorer for energiinnhold og definisjoner...

Commission Directive 2008/100/EC amending Directive 90/496/ECC of the Council as regards recommended daily allowances, energy conversion factors and definistions...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

  • Prosessen i EU: Endringsdirektivet ble vedtatt  på SCFCAH-møtet 23. juni 08. Skal være implementert innen 31. oktober 2009.
  • Prosessen i Norge: Utkastet sendes på høring i løpet av desember 2008.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 03.07.2009.

Rettsakten er gjennomført ved forskriftsendring 07.07.2009 om endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1386 om deklarasjon av næringsinnhold.

Sammendrag av innhold:

Direktiv 90/496/EØF er gjennomført i Norge i forskrift 21. desember 1993 nr 1386 om deklarasjon av næringsinnhold. Det gitte endringsdirektivet  omhandler definisjoner, omregningsfaktorer for energiinnhold og referanseverdier.

Definisjon av fiber:

Direktiv 90/496/EØF gir ingen definisjon av fiber. I hht art 1 bokstav (j) skal definisjonen gis ved komitologiprosedyre. Dette er nå gjort. I gjeldende norsk forskrift er kostfiber definert som ufordøyelig plantemateriale. 

Det har i flere år vært behov for en harmonisert og mer detaljert definisjon av fiber. Det har foregått diskusjoner om definisjonen av fiber både i EU og Codex. En av Codex Alimentarius komiteer (CCNFSDU) har i flere år arbeidet med en definisjon av fiber, på oppdrag av Codex merkekomite (CCFL), til bruk i næringsdeklarasjon. For et par år siden fremmet WHO/FAO ny definisjon av fiber. Den foreslåtte Codex-definisjonen fokuserer på fysiologiske egenskaper ved de ulike fiberkomponentene, samt analysemetoder.  Definisjonen i EUs endringsdirektiv er lik den som er foreslått fra Codex (CCNFSDU), bortsett fra at det i direktivet kreves vitenskaplig dokumentasjon for den fordelaktige fysiologiske virkningen for spiselige karbohydratpolymerer (også syntetiske). Likeledes er fotnoten som er tatt med i Codex definisjonen ikke tatt med i definisjonen i direktivet. Denne fotnoten beskriver en avgrensing i definisjonen, slik at stoffer ikke urettmessig skal kunne deklareres som fiber.

På møtet i CCNFSDU i november 2008 ble Codex definisjonen endret med en tilføyelse om at karbohydrat polymerer fremstilt fysikalsk, enzymatisk, kjemisk eller fremstilt syntetisk, må ved vitenskaplig dokumentasjon vise gunstig fysiologisk effekt på helsen. Det var enighet om at Codex definisjonen med tilføyelser oversendes Codex Alimentarius Commission (CAC) for vedtak.

Omregningsfaktorer for energiinnhold:

Det er behov for å endre, samt supplere omregningsfaktorene for energiinnhold for å ivareta ny vitenskapelig og teknologisk utvikling.

Forslaget innebærer at listen utvides med

1. For fiber: 2 kcal/g - 8 kJ/g.

2. For erythritol: 0 kcal/g - 0 kJ/g.

Dette er de samme verdiene som er angitt i Matvaretabellen 2008.

Referanseverdier:

Bare vitaminer og mineraler som er angitt i forskriftens vedlegg 1 kan deklareres. Forutsetningen for deklarering er at de er til stede i betydelig mengde i matvaren, dette er definert som 15 % av de gitte referanseverdiene. Referanseverdiene er fra 1988 og listen er nå oppdatert for å ivareta ny vitenskapelig utvikling. Endringene er stort sett basert på en vitenskapelig utredning fra Scientific Committee on Food fra 2003, om revisjon av referanseverdiene.

Ny vitaminer og mineraler på listen er vitamin K, kalium, klorid, kobber, mangan, fluor, selen, krom, og molybden med tilhørende  referanseverdier. Samtidig er referanseverdiene endret for vitaminene E, C, B6 og B12, tiamin, riboflavin, niacin, boitin, fosfor, magnesium og sink.

Merknader:

  • Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1386 om deklarasjon av næringsinnhold.
  • Endringer i forskriften medfører at bedriftene må foreta endringer i næringsdeklarasjon og dermed utarbeide ny emballasje, noe som medfører kostnader. Men disse utgiftene vil minimaliseres da endringsdirektivet sendes tidlig ut på høring slik at bedriftene har tid til utvikling av ny emballasje, samt får tid til å bruke opp lagrene. Likeledes gir direktivet lang overgangstid for omsetning av produkter som ikke er i overenstemmelse med direktivet, helt frem til 31. oktober 2012. Det kan derfor sies at endringen ikke har særlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

  • Rettsakten er vurder av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Det har lenge vært behov for endringer i næringsdeklarasjonsdirektivet for å ta hensyn til ny vitenskapelig utvikling. Det er viktig at definisjonen av fiber harmoniseres på fellesskapsnivå. Særlig i forhold til forordninger som henviser til næringsdeklarasjonsforskriften, som for eksempel ernærings- og helsepåstandsforordning 1924/2006 EF.

Mattilsynet ba høsten 2008 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere fordeler og ulemper både ved utkast til Codex definisjon av fiber og WHO/FAO sin definisjon av fiber. Mattilsynet bygget norsk posisjon til møtet i (CCNFSDU) 2008 på VKM sine vurderinger.

På Codexmøtet CCNFSDU i november 2008 var norsk posisjon at EUs tilføyelsene ivaretar de dilemmaer som har vært diskutert i Norge, og at disse tilføyelse bør inkluderes i Codexdefinisjonen av fiber. Det endelige forslaget til definisjon som oversendes fra CCNFSDU til CAC for vedtagelse, mener Mattilsynet ivaretar dette.

Endringer i forskriften kan medføre at bedriftene må foreta endringer i næringsdeklarasjon og dermed utarbeide ny emballasje, noe som medfører kostnader. Men disse utgiftene vil minimaliseres da endringsdirektivet sendes tidlig ut på høring slik at bedriftene har tid til utvikling av ny emballasje, samt får anledning til å bruke opp emballasjelagrene. Likeledes gir direktivet lang overgangstid for omsetning av produkter som ikke er i overenstemmelse med direktivet, helt frem til 31. oktober 2012. Endringen kan følgelig ikke sies å ha særlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Det er positivt for forbrukeren at det gis en harmonisert definisjon av fiber. Pr. i dag merkes mange produkter med opplysninger om innholdet av fiber, uten at det er samsvar mellom definisjonen som produsentene bruker. I praksis kan da forbrukeren ikke sammenligne opplysningene som gis i merkingen og har ikke mulighet for informerte valg. Slik merking vil da kunne være villedende.

Det er også positivt at listen over referanseverdier justeres og oppdateres. Selv om angivelse av innholdet av mineraler og vitaminer i en matvare aldri vil være eksakt (av mange årsaker), så gir denne merkingen nyttig informasjon ved forbrukernes valg av matvarer. Når vitamin/mineralmengden i matvarene  gis som en prosent av en referanseverdi, er det derfor viktig at denne referanseverdien er satt på bakgrunn av nyeste mulige ernæringsfaglige viten. Det er likeledes viktig at listen utvides slik at korrekt merking kan omfatte flere vitaminer/mineraler enn hva som er tilfellet i dag.

Andre opplysninger

Implementeringsfristen er satt til 31.10.09. Det foreligger et utkast til matinformasjonsforordning som forener mange merkedirektiv og næringsdeklarasjonsdirektivet. Det kan ta flere år før denne forordningen vedtas, og derfor er det viktig å foreta endringer i næringsdeklarasjonendirektivet, selv om det vil bli opphevet. Endringene vil bli innarbeidet i forslaget til forordning.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/100/EF
Basis rettsaktnr.: 1990/0496/EØF
Celexnr.: 32008L0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2008
Frist returnering standardskjema: 11.12.2008
Dato returnert standardskjema: 03.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2008
Høringsfrist: 01.03.2009
Frist for gjennomføring: 31.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 07.07.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker