Kommisjonens forordning (EF) 2077/2004 som endrer parlaments- og rådsforordning (EF) 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier...

Kommisjonens forordning (EF) 2077/2004 som endrer parlaments- og rådsforordning (EF) 2037/2000 vedrørende innsatskjemikalier...

Commission Regulation (EC) No 2077/2004 of 3 December 2004 amending Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council with regard to the use of processing agents ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 3. desember 2004.

Rettsakten ventes å bli innført i EØS-avtalen høsten 2008/våren 2009.

Rettsakten ble behandlet gjennom skriftlig prosedyre i spesialutvalget og standardskjemaet ble returnert EFTA-sekretariatet i april 2008.

Rettsakten ble inkorporert i EØS-avtalen vedlegg XX (Miljø) 8. november 2008. Forskriftsendring avventer inkorporering av forordning 1784/2006 om som inneholder de seneste endringene av forordning 2037/2000.

Sammendrag av innhold 

Endringsforordningen endrer vedlegg VI til forordning (EF) 2037/2000 om ozonreduserende stoffer. Vedlegget omhandler prosesser hvor bruken av hydroflourkarboner (HKFK) som prosesshjelpestoff, reguleres særskilt i forodningen (bruken er untatt det generelle forbudet og tillatt i noen tilfeller). Endringsforordningen tar bort muligheten til bruk i to tilfeller (punkt 7 og 11 i forordning (EF) 2037/200) og legger til et nytt bruksområde gjennom bokstav j.

Forordningen er en følge av beslutningene X/14 og XV/6 under Montrealprotokollen, som Norge er part til.

Merknader

Forordning 2037/2000 har hjemmel i artikkel 175(1) i Romatraktaten.

Forordning 2037/2000 er inkorporert i norsk rett i produktforskriften kap. 6.

Rettsakten får ingen rettslige konsekvenser da senere forordning 1784/2006 også skal inkorporeres i norsk rett. Endringene i aktuell forodning er tatt hensyn til der.

Rettsakten ventes ikke å medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Norge er part til Montrealprotokollen om ozonreduserende stoffer (under Wienkonvensjonen for beskyttelse av ozonlaget). Endringene til forordningen er som følge av beslutningene X/14 og XV/6 og er i henhold til Norsk politikk på området.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2077/2004
Basis rettsaktnr.: 2037/2000
Celexnr.: 32004R2077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.03.2008
Frist returnering standardskjema: 08.04.2008
Dato returnert standardskjema: 15.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.11.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen