Oppdatering av tilsetningsstoffer tillatt brukt ti

Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2008 av 12. februar 2008 om endringer og korrigering av vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 123/2008 of 12 February 2008 amending and correcting Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr. 26/2009

Sammendrag av innhold

Vedlegg VI gir en oversikt over hvilke tilsetningsstoff og prosesshjelpemidler som kan benyttes ved framstilling av økologiske produkter. Denne er endret.

I forordning (EF) 780/2006 framkommer det at nitrat/nitritt skulle revurderes før utgang av 2007. Ny forordning (EF) 123/2008 tillater fremdeles bruk av nitrat/nitritt for framstilling av enkelte animalske produkter, men skal med tanke på utfasing re-vurderes innen 31.12.2010.

HCl (saltsyre) er tillatt brukt for pH-justering av saltlake ved produksjon av enkelte harde, nederlandske oster. Svoveldioksid og kaliummetabisulfit kan benyttes for forarbeiding av fruktvin. Alle de forannevnte stoffer skal revurderes innen utgang av 2010.

I tillegg er annatto, bixin, norbixin, natriumkarbonater, melkesyre, sitronsyre, talkum, bentonitt og kaolin fått endret bruksområde. Flere tilsetningsstoffer og prosesshjelpemidler er tillatt brukt til framstilling av økologisk gelatin.

Et panel av uavhengige eksperter har kommet med anbefalinger i forhold til tillatt bruk av disse stoffene. Det er med bakgrunn i deres anbefaling at nitrat/nitritt bør vurderes utfases og at enkelte stoffer må revurderes før 31.12.2010.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.  

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.   

Vurdering

Norsk politikk ønsker en restriktiv bruk av nitrat og nitritt, spesielt i økologiske produkter. Dette har vært sterkt signalisert gjennom flere år, hvor både skriftlige og muntlige innspill er gitt til KOM. Årsak til restriktiv bruk av nitrat/nitritt er begrunnet i forbrukerhensyn og helserisiko. Hvis produksjonen også foregår etter hygieniske prinsipper er det heller ikke nødvendig å bruke nitrat/nitritt i produksjonen.  

I og med at dette er andre gang nitrat/nitritt får frist for ny revurdering som tilsetningsstoff til animalske mat, anbefaler Mattilsynet at ved en ny ”korsvei” må stoffene utfases. Denne revurderingen skal senest skje innen utgang av 2010.

Konklusjon

Rettsakten vurderes som akseptabel, men må følges opp innen utgang av 2010 for utfasing av nitrat/nitritt til animalske mat.

Andre opplysninger

Under SCOF møtet den 16 januar 2008 kom det fram at flere medlemsstater var skeptiske til å bare kunne bruke HCl i visse tradisjonelle nederlandske oster. KOM tilbakeviste dette med å vise til at bare noen få av ostene er beskyttet med opprinnelsesmerking.

Enkelte medlemsstater var også svært skeptiske til å bare bestemme en dato for en ny vurdering av bruk av nitrat og nitritt, og mente det burde settes en endelig dato for når bruken skal fases ut. Andre mente at vurderingen som skal gjøres i 2010 ikke nødvendigvis bør gjøres med tanke på å fase ut bruken av disse stoffene. De fleste signaliserte imidlertid at de var villige til å støtte forslaget for å få til et kompromiss.

Forslaget med KOMs endringer ble lagt fram til avstemming og fikk støtte fra flertallet. Tre land stemte imot.

Norsk politikk på området har vært å ha en restriktiv bruk av nitrat og nitritt for økologisk produksjon. Norge har gjennom skriftlige og muntlige innspill signalisert at vi ikke ønsker at nitrat og nitritt skal anerkjennes som tilsetningsstoff til animalske økologiske produkter. Dette kom klart fram ved høringer av arbeidet som resulterte i forordning (EF) 780/2006. I denne forordningen står det at nitrat/nitritt skulle revurderes innen utgang av 2007.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)123
Rettsaktnr.: 0123/2008
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32008R0123

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2008
Frist returnering standardskjema: 26.03.2008
Dato returnert standardskjema: 30.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 026/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2008
Høringsfrist: 20.05.2008
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 19.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen