Renhetskriterier, endring av direktiv 2008/84/EF

Kommisjonsdirektiv 2009/10/EF av 13. februar om forslag til endring av direktiv 2008/84/EF som gir spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer...

Commission Directive 2009/10/EC of 13 February 2009 amending Directive 2008/84/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet ble publisert i Official Journal 14.02.2009 (OJ L 44, 14.2.2009, p. 62.) 

Direktivet skal være gjeldende innen 13. februar 2010. 

Rettsakten er en oppfølgelse av internasjonale avtaler. Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) gis for å sikre at tilsetningstoffer, som omsettes og brukes er i samsvar med stoffene som er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA).

Formålet med rettsakten er å gi renhetskriterier for nye godkjente tilsetningsstoffer samt endre kriteriene for en rekke stoffer. Renhetskriteriene til to stoffer som ikke lenger er godkjent som tilsetningsstoff slettes. EFSA er konsultert der det er relevant.

Endring av renhetskriterier:

 • Produksjonsmetoden for nisin (E 234) er endret slik at et sukkerbasert medium kan brukes. EFSA har vurdert prosessen til å være akseptabel.
 • Formaldehyd brukes som konserveringsmiddel under produksjonen av alginsyre (E400), alginater (E401, E402, E403 og E404) og propan-1.2 diol alginat (E405). På grunn av at formaldehyd er toksisk er det nødvendig å sette grenseverdier for restmengder i stoffene som omsettes. EFSA har vurdert en grenseverdi på 50 mg/kg til å være akseptabel.
 • Formaldehyd kan være naturlig til stede i marine alger, og kan således resultere i forurensninger i tilsetningsstoffet. For karragenan (E 407) og bearbeidet euchema tang (E 407a) er det derfor satt en maksgrense for formaldehyd.
 • EFSA har vurdert at delvis hydrolysert guarkjerrnemel er sammenlignbar med vanlig guarkjernemel (E412). Renhetskriteriene må imidlertid endres for å ta i seg økt innhold av salter og sette grenseverdi for enkelte uønskede stoffer som furfural.
 • Magnesiumkarbonat (E 504i) er godkjent som tilsetningsstoff men mangler renhetskriterier. Disse fastsettes her.
 • Kalsiumhydroksid (E 526) og kalsiumoksid (E 529) endres fordi dagens renhetskriterier ikke er mulig å oppfylle med hensyn på rester av urenhetene magnesium- og alkalisalter. Disse grenseverdiene heves derfor. Endringen antas ikke å medføre helsefare da the WHO/FAO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA) også har vurdert stoffene og aksepterer høyere restmengder.
 • Innholdet av bly i bivoks (E 901) begrenses til et så lavt nivå som mulig, etter anbefaling fra EFSA.
 • Renhetskriteriene for mikrokrystallinsk voks (E 905) inkluderer ved en inkurie ikke syntetiske vokser. Dette har nå blitt rettet opp.
 • Bifenyl (E 230) og thiabendazole (E 233) er ikke lenger godkjent til bruk som tilsetningsstoff. Renhetskriteriene til disse stoffene har derfor blitt slettet.
 • JECFA har endret anbefalingene for restmengder av tungmetaller. EU speiler dette ved at dette endres fortløpende ved endringer av renhetskriterier.

Rettslige konsekvenser: Direktivet medfører en mindre endring av forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriftsendringen skal høres. 

Administrative og økonomiske konsekvenser: Norske interessenter er informert om utkastet til endring, ved at informasjon om dette ligger på Mattilsynets internettsider  (regelverk under utvikling, internasjonale møter tilsetningsstoffer) samt at egen e-post er sendt til elektronisk kontaktforum for tilsetningsstoffer. Det er ikke mottatt kommentarer. Det antas derfor at endringen ikke medfører konsekvenser av betydning for næringen.

Sakkyndige instansers merknader: Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/10/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/84/EF
Celexnr.: 32009L0010

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2009
Frist returnering standardskjema: 30.03.2009
Dato returnert standardskjema: 03.11.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2009
Høringsfrist: 01.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen