Sertifikater ved import av fisk, bløtdyr, krepsdyr

Forordning (EF) nr. 1250/2008 av 12. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til krav til sertifikat ved import av fiskeriprodukter, levende toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og marine snegler som skal til konsum...

Commission Regulation (EC) 1250/2008 of 12 December 2008 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards the certification requirements for import of fishery products, live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer vedlegg VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 om fastsettelse av gjennomføringstiltak for visse produkter i forordning (EF) nr. 853/2004 (H2), forordning (EF) nr. 854/2004 (H3) og forordning (EF) nr. 882/2004/EF (kontrollforordningen), unntak fra forordning (EF) nr. 852/2004 (H1) og endring av H2 og H3 som gir felles folkehelse- og dyrehelsesertifikater ved import av fiskeprodukter og toskallede bløtdyr som skal til konsum.

Særskilte vilkår ved import av produkter av fisk og krepsdyr av mottakelige arter av fisk og krepsdyr fremgår av nytt tillegg IV til vedlegg VI, jf. modell for sertifikat ved import av fiskeriprodukter til konsum.

Særskilte vilkår ved import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og marine snegler fremgår av nytt appendix V til vedlegg VI, jf. modell for sertifikat ved import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, kappedyr og marine snegler til konsum.

Det gis en overgangsperiode slik at forsendelser som følges av sertifikater utstedt i samsvar med forordning (EF) nr. 2074/2005 som endret av forordning (EF) nr. 1664/2006, kan importeres frem til 30. juni 2009. 

Folkehelsekrav

Folkehelsekrav til toskallede bløtdyr i H2 vedlegg II seksjon VII gjelder også for levende pigghuder, kappedyr og marine snegler. Omfanget i sertifikatmodellen er utvidet slik at den også gjelder for levende pigghuder, kappedyr og marine snegler.

Dyrehelsekrav:

Modell for sertifikater som er gitt i forordning (EF) nr. 2074/2005 endres slik at de er i samsvar med de prinsipper som er gitt i direktiv 2006/88/EF (fiskehelsedirektivet) for listeføring av sykdommer og kategorisering av områder for sykdommer på liste over ikke-eksotiske sykdommer (vår liste 2). Dyrehelsekravene gjelder for fisk, krepsdyr og bløtdyr. Ved import av produkter av fisk, krepsdyr og bløtdyr til konsum av arter som er mottakelig for sykdom på liste over eksotiske sykdommer (vår liste 1), skal myndighetene i avsenderlandet signere på at forsendelsen kommer fra et område som er fritt for relevant sykdom. Tilsvarende gjelder også for forsendelser av arter som er mottakelige for ikke-eksotisk sykdom, og som skal til et område som er i kategori I, II eller IV for relevant sykdom. Det er også stilt noen krav til transport og merking av transport. Dyrhelsekravene gjelder ikke for forsendelser av:

  • Krepsdyr og bløtdyr som ikke er levedyktige dersom de skulle settes ut.
  • Fisk som er slaktet og sløyd.
  • Akvakulturdyr og produkter som ikke skal tilvirkes, som er pakket for salg hos detaljist, og som oppfyller krav i hygieneregelverket (forordning (EF) nr. 853/2004).
  • Levende krepsdyr og bløtdyr som skal til godkjent slakteri og tilvirkningsanlegg, gjenutleggingsområde, rensesentral eller lignende hvor avløpsvannet behandles slik at risiko for predning av relevant smittestoff reduseres til et akseptabelt nivå.
  • Levende krepsdyr og bløtdyr som skal til tilvirkning, uten midlertidig lagring før tilvirkning, og som er pakket og merket for dette formålet i henhold til hygieneregelverket (forordning (EF) nr. 853/2004). 

Merknader

Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Henvisningsforskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 1250/2008 plasseres i den samme forskriften som gjennomfører forordning (EF) nr. 2074/2005. 

De nye sertifikatene er endret slik at de er tilpasset de nye prinsippene for listeføring av sykdommer og kategorisering av områder for sykdommer på liste over ikke-eksotiske sykdommer som allerede er gitt og gjennomført med fiskehelsedirektivet. Sammenlignet med tidligere sertifikater vil ikke de nye i sertifikatene medføre vesentlige konsekvenser verken for næringen eller offentlige myndigheter.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

I en tidlig fase ble utkast til rettsakt forelagt næringen i Norge ved FHL. Kommentarer og innspill fra Norge har i stor grad blitt tatt hensyn til. Et tidligere utkast til rettsakt ble også sendt på tidlig høring sammen med forskriftsforslag som gjennomførte fiskehelsedirektivet, med høringsfrist 18. april 2008. Det var da ingen kommentarer til utkastet.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1250/2008
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32008R1250

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2008
Frist returnering standardskjema: 29.01.2009
Dato returnert standardskjema: 03.02.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.02.2009
Høringsfrist: 15.04.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen