Sikkerhetskrav og standarder for passasjerskip

Direktiv 2009/45/EF om sikkerhetskrav og standarder for passasjerskip (recast)...

Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Direktivet ble vedtatt i EU 6. mai 2009 og publisert i OJ 25. juni 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. januar 2010 ved EØS-komiteens beslutning nr. 13/2010.

Direktivet samler tidligere gjeldende direktiv om sikkerhetsregler og standarder for passasjerskip, 98/18, og de senere endringsdirektivene (Kommisjonsdirektiv 2002/25 og 2003/75, råds- og parlamentsdirektiv 2002/84 og 2003/24) i en rettsakt. I tillegg tas prosedyren "regulatory procedure with scrutiny" for endringer av mindre viktige elementer inn i direktivet, i samsvar med Rådsbeslutning 1999/468/EU om fastsettelse av de nærmere vilkår for utøvelsen av gjennomføringsbestemmelsene som tillegges Kommisjonen (lenke til rettsakten er lagt inn under "annen dokumentasjon"). Det vil si prosedyre for Kommisjonens framleggelse av utkast til tiltak for COSS (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships). Utover dette inneholder ikke forslaget nye bestemmelser.  Gjeldende direktiv(er) er gjennomført i norsk rett slik: Forskrift 15. september 1992 nr 707 om innredning og om forpleiningstjenesten på skip, forskrift 28. mars 2000 nr 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart, forskrift 22. desember 2000 nr 1574 om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart og forskrift 1. juli 2003 nr 969 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv. Utover konsolidering av gjeldende rett, regulerer forslaget til nytt direktiv bare organisering av intern EU-kompetanse og medfører ikke behov for endringer i nasjonale gjennomføringstiltak.  

Ettersom forslaget ikke innholder nye krav, er det ikke ventet økonomiske konsekvenser, hverken for det offentlige eller næringen.

Vurdering

Forslaget samler gjeldende bestemmelser i direktiv 98/18/EF og senere endringsdirektiv i en rettsakt. I tillegg tas inn ny prosedyre for mindre endringer i direktivet.  

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Konsolidering av basisrettsakter og senere endringer vil gjøre regelverket lettere tilgjengelig.

Andre opplysninger

Forslaget ble ikke sendt på høring til næringen ettersom det ikke inneholder nye regler.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)737
Rettsaktnr.: 2009/45/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0018/EF
Celexnr.: 32009L0045

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.06.2009
Frist returnering standardskjema: 06.08.2009
Dato returnert standardskjema: 16.09.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker