TSI-sikkerhet i jernbanetunneler

Kommisjonsbeslutning om den tekniske spesifikasjon for interoperabilitet i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og det transeuropeiske høyhastighets system vedrørende sikkerhet i jernbanetunneler...

Commission decision concerning the technical specification and interoperability relating to "safety in railway tunnels" in the trans-European conventional and high speed rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjon 20.desember 2007 og publisert i official journal 7. mars 2008. EØS-komiteen tok i beslutning 86/2008 den 4. juli 2008 nr 790 inn rettsakten i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37 db. Statens jernbanetilsyn fastsatte samme dag med hjemmel i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften forskrift som gjennomfører beslutningen som sådan i norsk rett. Det fremgår av forskriften § 2 at Statens jernbanetilsyn skal utøve myndighet etter forskriften.

Kommisjonsbeslutning 2008/0163/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet «sikkerhet i jernbanetunneler» i det transeuropeiske konvensjonelle og høyhastighets- jernbanesystem (heretter omtalt som TSIen). Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av kommisjonen 20. desember 2007 og publisert i Official Journal 7. mars 2008. Kommisjonsbeslutningen gjelder både for konvensjonell jernbane og høyhastighetsbaner. Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og direktiv 2001/16/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog. Beslutningen ble implementert som forskrift i norsk rett 4. juli 2008 nr 790 om gjennomføring av vedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler)

Bakgrunn og formål

Formålet med TSIen er å definere et helhetlig sett av tiltak for delsystemene infrastruktur, energi, rullende materiell, styring, kontroll og signalering samt trafikkstyring og drift for på en effektiv måte å oppnå et optimalt sikkerhetsnivå i tunneler. TSIen skal tillate fremføring av tog i samsvar med direktiv 96/48/EF (høyhastighets jernbanenettet) og 2001/16/EF (konvensjonelle jernbanenettet) under harmoniserte sikkerhetsforhold i jernbanetunneler på det transeuropeiske jernbanesystem. TSIen inneholder harmoniserte krav.  I dag har de ulike landene ulike sett med til dels svært spesifikke krav til sikkerhet knyttet til togtrafikk i tunneler. Disse ulike kravene (spesielt ift. rullende materiell) er et hinder for samtrafikk mellom landene. Et harmonisert regelsett for infrastruktur og rullende materiell i tunneler (som også er harmonisert ift. øvrige felleseuropeiske spesifikasjoner for materiell og infrastruktur) vil legge forholdene til rette for økt jernbane-/samtrafikk, og gi administrative besparelser for togoperatører som driver med internasjonal trafikk. Det eksisterende sikkerhetsnivået skal ikke reduseres i noe land, jf. direktiv 2004/49/EF artikkel 4.1 (sikkerhetsdirektivet). Medlemsland kan beholde strengere krav, så lenge disse kravene ikke hindrer fremføring av tog som samsvarer med direktiv 2001/16/EF korrigert ved direktiv 2004/50/EF. Medlemsland kan forordne nye og strengere krav i samsvar med direktiv 2004/49/EF artikkel 8 (sikkerhetsdirektivet). Disse kravene skal notifiseres til Kommisjonen før de innføres. De «nasjonale» kravene må baseres på risikoanalyser og må begrunnes ut fra en særskilt risiko. Kravene skal være utarbeidet i samråd mellom infrastrukturforvalter og relevant redningsetat, og det skal være foretatt en kost/nytteanalyse. 

Sammendrag av innholdet

TSIen stiller krav til delsystemene infrastruktur, energi, styring og kontroll, trafikkstyring og drift, samt rullende materiell i forhold til sikkerhet i jernbanetunneler. Kravene i TSIen gjelder ved bygging av ny infrastruktur eller anskaffelse av nytt materiell, samt ved fornyelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur eller rullende materiell. TSIen stiller krav på områder som er viktige for å forhindre og redusere risikoen for hendelser og ulykker, med spesiell fokus på hendelser som følge av brann. TSIen stiller som hovedregel ikke krav til at det skal benyttes en bestemt teknologi eller bestemte tekniske løsninger, med unntak av i de tilfellene der dette er nødvendig for å fremme interoperabilitet. Kommisjonsbeslutningen består av preamblet og 4 artikler som regulerer gjennomføringen av TSIen. Selve TSIen er gitt som et anneks til kommisjonsbeslutningen, med ytterligere vedlegg.  

Kommisjonsbeslutningen 

Artikkel 1 slår fast hjemmelsgrunnlaget for TSIen. I artikkel 2 redegjøres for hva som gjelder i forhold til «open points», dvs. områder som er innenfor TSIens virksomhetsområdet men hvor TSIen ikke fastsetter bestemte krav. Videre redegjøres det for at medlemslandene innen 6 mnd. etter notifisering skal oversende Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over eksisterende tekniske regler som skal benyttes når det gis tillatelse til ibruktaking av de delsystemer som er omfattet av TSIen. De enkelte medlemslandene skal tilsvarende gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifisering ved bruk av ovennevnte regler (nasjonale regler). Medlemslandene skal opplyse om hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering. Art 3 viser til at kommisjonsbeslutningen gjelder fra 1. juli 2008. Artikkel 4 slår fast at kommisjonsbeslutningen gjelder for medlemsstatene.  

TSIen - annekset 

Det geografiske og tekniske virkeområdet av, samt formålet med TSIen fremgår av kapittel 1 i TSIen. Kap.1.1.7 inneholder oversikt over risiko/farer som ikke er dekket av TSIen.  Kapittel 2 er en oversikt over TSIen innhold. TSIen gjelder for alle deler av jernbanesystemet som er relevant for sikkerheten til passasjerer og personale om bord når toget befinner seg i tunneler. Kap. 2.2 omhandler risikoscenarier som gjelder i tunneler.   Kapittel 3 gjengir de grunnleggende krav i interoperabilitetsdirektivet og gir henvisning til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSIen.  Kapittel 4 inneholder detaljerte funksjonelle og tekniske krav til delsystemet og grensesnitt mot andre delsystemer.    Kapittel 5 sier at det ikke er definert noen samtrafikkomponenter i denne TSIen.  Kapittel 6 fastsetter hvilke prosedyrer som skal benyttes med samsvarsverifisering og vurdering av bruksegnethet. Ettersom det ikke er definerte samtrafikkomponenter i denne TSIen er det ikke fastsatt bestemmelser for vurdering av disse.   Kapittel 7 angir rammer for implementeringen av TSIen. Det legges opp til en trinnvis implementering.  Det er flere bilag til TSIen som inneholder detaljerte krav på de områdene TSIen regulerer, herunder infrastrukturregister og rullende materiellregister.  

Merknader

Gjeldende norsk regelverk

I tillegg til forskrift 4. juli 2008 nr 790 (TSI-sikkerhet i tunneler) har sikkerhetsforskriften, nr. 1621 av 19. desember 2005, § 12-4  krav til tunneler. Videre reguleres sikkerhet i tunneler gjennom de generelle krav til infrastruktur som finnes i jernbanelovgivningen; foruten generelle krav til brannsikkerhet mv. som følger av brann- og eksplosjonsvernloven; samt krav og standarder som følger av plan og bygningsloven, jf. også «Veiledning for saksbehandling ved brannsikring av jernbane- og banetunneler Utgitt av Statens jernbanetilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Dato: 13. oktober 2005».

Andre relevante bestemmelser 

Forskrift 4. juli 2008 nr 790 (TSI-sikkerhet i tunnneler) vil ha virkning for Jernbaneverkets og jernbaneforetakenes interne regler og instrukser på de områdene som TSIen regulerer.  

Endringer i norsk regelverk   

Beslutningen er implementert i norsk rett gjennom forskrift.

Sakkyndige instansers merknader 

Kojonsbeslutningen er sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner i Norge. Det er gjort rede for de innkomne kommentarene i EØS-posisjonsnotatet 

Behandling i spesielutvalget for transport

EØS-notatet har vært behandlet i spesialutvalget for transport.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Åpne punkt

TSIen definerer ett åpent punkt (Open point) hvor det ikke er fastsatt felleseuropeiske regler og hvor nasjonale regler inntil videre skal fortsette å gjelde; dette gjelder prosedyrer for vurdering av samsvar med regler for vedlikehold jf. TSIen kapittel 6.2.5. Gjeldende nasjonale regler som angår åpne punkt skal notifiseres til ESA/Kommisjonen.  

Konklusjon 

Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant. Kommisjonsbeslutningen er akseptabel, og er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr 86/2008 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. juli 2008 nr 790 TSI- sikkerhet i jernbanetunneler.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)6450
Rettsaktnr.: 2008/0163/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/16/EF
Celexnr.: 32007D0163

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2008
Frist returnering standardskjema: 18.04.2008
Dato returnert standardskjema: 29.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.07.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 086/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 04.07.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.08.2008

Lenker