Vet-TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 21/2008 av 11. januar 2008 som endrer vedlegg X i forordning (EF) nr. 999/2001 om lister over hurtigtester...

Commission regulation (EC) No 21/2008 of 11 January 2008 amending Annex X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of rapid tests...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kapittel C, punkt 4 i vedlegg X i forordning (EF) 999/2001 som omhandler listen over godkjente hurtigtester som skal brukes ved TSE - testing av storfe og småfe. En av testene har blitt endret noe, og er tilgjengelig i en ny versjon (Enfer TSE Version 3). Endringene har blitt godkjent av Fellesskapets referanselaboratorium, og den nye hurtigtesten føyes derfor til listen over godkjente tester.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Rettsakten får ingen administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akspetabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 21/2008
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32008R0021

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.01.2008
Frist returnering standardskjema: 04.03.2008
Dato returnert standardskjema: 30.04.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.03.2008
Høringsfrist: 14.04.2008
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen