Vitaminer og mineraler, maks og min kosttilskudd

Direktiv som fastsetter maksimums- og minimumsmengder for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd...

Directive setting maximum and minimum permitted levels of vitamins and minerals in food supplements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Maksimums- og minimumsgrenser for kosttilskudd utarbeides parallelt med maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i mat. Forslag til direktiv som fastsetter maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd skulle i henhold til kosttilskuddirektivet ha foreligget fra EU-kommisjonen innen 19. januar 2009, samtidig med forordningen som skal sette maksimumsgrenser for innhold i mat. Arbeidet med å utarbeide forslaget er svært forsinket, og har ligget i "stand-by" i lang tid pga ressursmangel i kommisjonen. Kommisjonen har per april 2011 ikke informasjon om når arbeidet vil starte igjen. Flere medlemsland har etterlyst at arbeidet starter så raskt som mulig.

Kommisjonen sendte i juni 2006 et diskusjonsnotat om fastsetting av maksimums- og minimumsgrenser for vitaminer og mineraler i næringsmidler, på åpen høring. Mattilsynet sendte innspill til dette basert på en uttalelse fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) (se vedlagt lenke).

Det er etablert en arbeidsgruppe i EU-kommisjonen (EU-kommisjonens arbeidsgruppe for kosttilskudd og tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til mat). Arbeidsgruppen har startet arbeidet med å utarbeide forslag til direktiv om maksimums- og minimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, men som nevnt over har arbeidet ligget på vent i lengre tid.

I henhold til direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd (gjennomført i norsk regelverk ved forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd), artikkel 5, skal det fastsettes maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn; øvre trygge grenser (UL), inntak fra kosten og referanseinntaket for populasjonen. EFSA/SCF har vurdert alle vitaminene og mineralene som er angitt i forordningens vedlegg 1, og har i tillegg vurdert nikkel, tinn, bor, vanadium og silisium.

Vurdering

Felles maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd skal fastsettes på grunnlag av risikovurdering og inntaket fra kosten, og kan tenkes å bli høyere enn de eksisterende i Norge. Norge praktiserer et høyt beskyttelsesnivå for tilsetning av vitaminer og mineraler til kosttilskudd og mat, og vil jobbe for et akseptabelt beskyttelsesnivå i det nye regelverket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2002/046/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen