Drikkevannsdirektivets vedlegg

Drikkevannsdirektivet - revisjon av vedlegg II og III

Drinking Water Directive - revision of annexes II and III

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2008

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: II. Vann

Status

Rettsakten ble publisert i et EU-register 13/05/2015.

Rettsakten gir nye vedlegg II og III til EUs drikkevannsdirektiv.

Vedlegg II
Vedlegg II beskriver krav til overvåkningen av parametere i drikkevannet. Her beskrives hvilke parametere som det må analyseres for ofte, og hvilke som det kan analyseres for mer sjeldent. Det settes også krav til hvor mange rapporteringspliktige prøver som må tas ut per år. Antallet avhenger av størrelsen på vannverket.

Den største endringen i vedlegg II er en frivillig innføring av risikobasert tilnærming. Kommisjonen legger nå opp til at medlemslandene, dersom de ønsker det, kan tillate at vannverkene gjør en risikovurdering av sitt vannverk, og at parametere som overvåkes og rapporteres justeres i forhold til hva det er behov for. Vannverkene kan dermed fravike kravene til overvåking og rapportering for enkelte parametere under gitte forutsetninger. Det er en rekke krav til hvordan dette i tilfellet skal gjøres, og for hvilke parametere dette er mulig. Ordningen blir frivillig, slik at hvert enkelt medlemsland avgjør om de ønsker å tilby denne risikobaserte tilnærmingen som et alternativ for vannverkene i sitt land.

Denne endringen innebærer:

 • Tydeliggjøring av i hvilke tilfeller vannverkene kan la være å følge direktivkravene til prøvetakings- og analyseringsfrekvens.
 • At «water safety approach (WSP)» kan benyttes for å fravike kravene til prøvetakings- og analyseringsfrekvens. WSP er en type kombinasjon av internkontroll og HACCP for vannverk.
 • At B-paramterne foreslås å måles noe sjeldnere.
 • Noe utvidet mulighet til å fravike kravene til prøvetakings- og analysefrekvens av B-parameterne.
 • At det foreligger en risikovurdering som ligger til grunn for å fravike kravene til prøvetakings- og analysefrekvens skal være offentlig kjent.

Andre endringer i vedlegg II:

 • Prøvetakings- og analyseringsfrekvensen skal bygge på funn fra overvåkningen av vannkilder gjennom kravene i rammedirektiv for vann (2000/60/EF). Den norske implementeringen av rammedirektivet for vann er i vannforskriften.
 • Kravene til flaskevann tas ut av drikkevannsdirektivet, fordi flaskevann er dekket av kravene i hygieneregelverket (forordning (EF) nr. 852/2004).
 • Grenseverdiene for radioaktive stoffer tas ut av drikkevannsdirektivet, fordi disse er flyttet over til et EURATOMdirektiv.
 • Begrepene «Check monitoring» og «Audit monitoring» byttes ut med «Group A» og «Group B».
 • Clostridium perfringens er ikke lenger en A-parameter.
 • Prøvetakingspunktene, med unntak av forbrukernes tappekraner, skal være i samsvar med ISO 5667-5.

Vedlegg III
Vedlegg III beskriver krav til analysemetodene som skal benyttes ved analysering for de ulike parameterne. For flere av parameterne er det et regelverksfestet krav om å bruke konkrete ISO-metoder. Vedlegg III setter også en grense for hvor stor usikkerhet som er tillatt ved analyseringen for de ulike parameterne.

Endringer i vedlegg vedlegg III:

 • Samkjøring av kravene til ISO-metoder og analyseusikkerhet med kravene i kontrollforordningen (forordning (EF) nr. 882/2004) og kravene i prøvetakingsdirektivet til vannforskriften (2009/90/EF).
 • Oppdatering til de nyeste ISO-metodene:
  • Også mulig å bruke EN ISO 9308-2 for E. coli.
  • EN ISO 16266 for Pseudomonas aeruginosa
  • EN ISO 14189 for Clostridium perfringens

 • Innføring av tabell med % usikkerhet på målingen for hver av parameterne. Kommisjonen foreslår en overgangsordning hvor det er tillatt å benytte den gamle tabellen med «nøyaktighet i % av grenseverdien», «presisjon i % av grenseverdien» og «påvisningsgrense i % av grenseverdien» som et alternativ, ut 2019.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Kommisjonsforslaget ligger her: http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&D6R8+O9yIExFez+fUX+KhMyO2bi3diZRJDEXVJ2A+Pg=. (Pga tekniske utfordringer med notatbasen får vi dessverre ikke lagret linken ovenfor.).

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 15

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: