Endringsforordning til eksport/importforordningen

Kommisjonsforordning (EF) 1379/2007 av 26.11.2007 som endrer Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1013/2006 om eksport/import av avfall for å reflektere teknisk utvikling og endringer under Basel-konvensjonen...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1379/2007 of 26 November 2007 amending Annexes IA, IB, VII and VIII of Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste, for the purposes of taking account of technical progress and changes agreed under the Basel Conven...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 07.11.2008 og er funnet relevant og akseptabelt av Spesialutvalget for miljø. Forordningen innarbeides i avfallsforskriften.  

Forordningen endrer enkelte vedlegg til eksport/importforordningen (1013/2006). Det dreier seg om skjemaer som skal fylles ut ved grensekryssende transport av avfall.

I Anneks IA (meldingsskjema) er layout endret og enhetsbetegnelsene er endret fra kg og liter til tonn og m3

I anneks IB (transportskjema) er det i tillegg til de samme endringene som i IA også lagt til en ny boks 17 for at mellommottaker skal kunne bekrefte at avfallet er mottatt.

I anneks VII (informasjonsdokument for grønt avfall) er det i tillegg til de samme endringene som i IA også henvist til anneks IC i fotnote 1. IC gir retningslinjer for utfylling av skjemaene.

I anneks VIII (retningslinjer for miljømessig god forvaltning) er innholdet teknisk oppdatert med retningslinjer vedtatt på den åttende partskonferansen for Basel-konvensjonen. Disse finnes under punkt 1, underpunkt 5 til 9.

Endringene er forårsaket i endringer under Basel-konvensjonen som igjen er begrunnet med teknisk utvikling og endring.

Vurdering

Endringene er av rent teknisk art. Det er Miljøverndepartementets oppfatning at forskriftsendringene ikke må på høring.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1319/2007
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32007R1379

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2007
Frist returnering standardskjema: 11.01.2008
Dato returnert standardskjema: 22.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.11.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 122/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen