Sjøfolks minimums opplæringsnivå

Direktiv om minstekrav til sjøfolks minimums opplæringsnivå (omarbeidet)...

Directive of the European Parliament and of the Council on the minimum level of training of seafarers (recast)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Direktivet ble fastsatt av Europaparlamentet og Rådet den 19. november 2008 og trådte i kraft 22. desember 2008. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mai 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr 64/2009.

Direktiv 2008/106/EF samler gjeldende direktiv om minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå, direktiv 2001/25, og de senere endringene i en ny rettsakt. Utover en ny prosedyre som gjelder for EU-institusjonene for endring av mindre vesentlige bestemmelser inneholder ikke rettsakten nye bestemmelser.

Gjeldende direktiv med endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift 9.mai 2003 nr.687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger, forskrift 1. juli 2003 nr 969 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv, samt forskrift 20. mars 2001 nr 373 om kontroll med roro-ferger, hurtiggående passasjerfartøy uansett flagg i rutetrafikk. Utover konsolidering av gjeldende rett, regulerer forslaget til nytt direktiv kun organisering av intern EU- kompetanse og medfører ikke behov for endringer i nasjonal rett utover oppdatering av henvisning til EØS-avtalen i ingressen til de tre ovennevnte forskrifter.    

Ettersom forslaget ikke inneholder nye krav innebærer ikke direktivet økonomiske eller administrative konsekvenser, verken for det offentlige eller for næringen.  

Vurdering

Direktivet samler gjeldende bestemmelser i direktiv 2001/25/EF og senere endringer i en ny rettsakt. Konsolidering av rettsakter og senere endringer gjør regelverket lettere tilgjengelig. Direktivet tar i artikkel 27 inn en bestemmelse om Kommisjonens adgang, i samråd med COSS, jf. artikkel 28, til å foreta tekniske endringer som følger av endringer i internasjonale instrumenter referert til direktivets artikkel 1 nummer 16, 17, 18, 22 og 24. 

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Sjøfartsdirektoratet sendte den 16. oktober 2007 direktivforslaget til informasjon til næringen. Bakgrunnen for at man ikke sendte dokumentet på høring var at forslaget, med unntak for forslag til endringsprosedyre, ikke innebærer nye regler. Sjøfartsdirektoratet mottok ingen kommentarer til forslaget.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)610
Rettsaktnr.: 2008/106/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/25/EF
Celexnr.: 32008L0106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.12.2008
Frist returnering standardskjema: 14.01.2009
Dato returnert standardskjema: 14.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 064/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.05.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 04.06.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.06.2009

Lenker