Tekniske krav til euro 5 og 6

Kommisjonsforordning med tekniske bestemmelser for innføringen av avgasskrav til lette kjøretøy (euro 5 og 6)...

Commission Regulation (EC) No 692/2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.01.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen er vedtatt 18. juli 2008, og trådte i kraft 31. juli 2008. Den ble inntatt i EØS-avtalen 25. april 2009, og er implementert i kjøretøyforskriften ved endringsforskrift 10. oktober 2009.

Denne kommisjonsforordningen innfører tekniske bestemmelser om målemetoder, testdrivstoffer, administrative prosedyrer mm. som skal til for å typegodkjenne biler i henhold til forordning 715/2007 (euro 5 og euro 6). I tillegg klargjøres enkelte punkter i forordning 715/2007 og utslippsgrensene korreleres med en ny målemetode for partikler (dette innebærer ingen endring i kravnivået). Kommisjonsforordningen er en forutsetning for typegodkjenning av biler etter kravene i forordning 715/2007.

Vurdering

Forordningen inneholder ingen nye kravnivåer og får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Forordningen er implementert i kjøretøyforskriften § 25-4.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet var tilstede på et "høringsmøte" i EU-kommisjonens arbeidsgruppe for avgassutslipp fra biler (MVEG) der forslag til forordningen ble diskutert. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)692
Rettsaktnr.: 692/2008
Basis rettsaktnr.: 715/2007
Celexnr.: 32008R0692

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.08.2008
Frist returnering standardskjema: 03.10.2008
Dato returnert standardskjema: 17.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2008
Høringsfrist: 15.11.2008
Frist for gjennomføring: 18.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 10.10.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2009

Lenker