Vet - kjøttimport 3. stat

Kommisjonsvedtak 2008/61/EF av 17. januar 2008 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF angående import av ferskt storfekjøtt fra Brasil....

Commission Decision 2008/61/EC of 17 January 2008 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the imports of bovine fresh meat from Brazil....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Rettsakten gjennomføres i Norge som særskilt beskyttelsestiltak. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av særskilte beskyttelsestiltak i norsk rett jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer importstatus for storfekjøtt fra enkelte regioner i Brasil. Kommisjonen har ved inspeksjonsreiser i Brasil oppdaget mangler vedrørende registrering av besetninger, merking av dyr samt transportkontroll.

Det innføres derfor importforbud for kjøtt av storfe som er slaktet før 31. januar 2008. Kjøtt som er sertifisert før denne dato og som er under transport til EØS kan inntil 15. mars importeres. Det gjøres også endring i helsesertifikatet modell BOV i vedtak 79/542/EØF angående krav til vaksinasjonsstatus for munn- og klovsyke, registreringsstatus til besetningene samt transport av dyr innen godkjente områder. 

Merknader

I påvente av at ny forskrift som opphever forskrift 31. desember 1998 nr 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland fastsettes, implementeres rettsakten som en endringsforskrift av forskrift 20. september 2001 nr. 1090 om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av ferskt kjøtt av klauvdyr fra Brasil. Etter fastsettelsen av den nye forskriften om import av kjøtt og kjøttprodukter tas bestemmelsene om Brasil inn i handelsforskriften.

Sakkyndige instanser merknader

Rettsakten er ikke hørt av næringen. Rettsakten er ikke handelshindrende innen EØS. 

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/61/EF
Celexnr.: 32008D0061

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen