Endring av ISM-forordningen

Kommisjonsforordning (EF) 16. juni 2008 nr. 540/2008 som endrer vedlegg II til forordning (EF) 336/2006 om implementering av den internasjonale normen for sikkerhetsstyring (ISM) i Fellesskapet, vedrørende skjemaformater...

COMMISSION REGULATION (EC) No 540/2008 of 16 June 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 336/2006 of the European Parliament and of the Council on the implementation of the International Safety Management (ISM) Code within the Community, asa regards format of forms...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.07.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forordning (EF) 540/2008 ble vedtatt av Kommisjonen 16. juni 2008 og publisert i Official Journal 17. juni. Fordningen trådte i kraft i EU 7. juli 2008. Skriftlig klarert i spesialutvalget 29. august 2008. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. november 2008 ved beslutning nr. 117/2008.

Sammendrag av innhold

Forordning 540/2008 gjør endringer i forordning 336/2006 som gjennomfører IMOs (den internasjonale sjøfartsorganisasjon) internasjonale norm for sikkerhetsstyring (ISM) i Fellesskapet. Endringene gjelder formatene for skjemaer som inngår i ISM, og kommer som en følge av at IMO ved resolusjon MSC.179(79) vedtok at formatet for samsvarsdokumentet (document of compliance) i ISM skulle endres med virkning fra 1. juli 2007. Basisforordningen 336/2006/EF er i norsk rett gjennomført ved forskrift 14. mars 2008 nr 306 om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger (ISM-forskriften). Endringsforordningen 540/2008/EF er gjennomført ved endringsforskrift 12. januar 2009 nr 33 i ISM-forskriften.  MerknaderAdministrative og budsjettmessige konsekvenser Det følger av vedlegg B til ISM-forskriften at skjemaer som verifiserer at ISM- kodens vilkår er oppfylt, skal inneha bestemte opplysninger. Formen og innholdet i skjemaene følger av Norges folkerettslige forpliktelser under Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) kapittel IX som viser til ISM-koden. De skjema som benyttes av Norge er i henhold til IMOs resolusjon MSC 179(79), hvilket innebærer at forordning (EF) 540/2008 ikke innebærer administrative konsekvenser Gjennomføringen av forordningen vil ikke få budsjettmessige konsekvenser i Norge. Sakkyndige instansers merknader

De tiltak som Kommisjonen har fremmet gjennom forordningen er støttet av Komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS).

Vurdering

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0540/2008
Basis rettsaktnr.: 0336/2006
Celexnr.: 32008R0540

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2008
Frist returnering standardskjema: 29.07.2008
Dato returnert standardskjema: 02.09.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.11.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 117/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 12.01.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.01.2009

Lenker

Til toppen