Kodifisering av forordning (EF) 1788/2001

Kommisjonsforordning (EF) nr. 605/2008 av 20. juni 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angiv...

Commission Regulation (EC) No 605/2008 of 20 June 2008 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and in...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.07.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

22.02.2010: Rettsakten er opphevet ved forordning (EF) 1235/2008 og vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen arbeider for kodifisering ("sammenslåing" av gjeldene forordninger) av regelverk som har blitt endret mange ganger. Kodifisering er en teknisk øvelse som ikke endrer det substansielle innholdet i regelverket. Forordning (EF) nr. 1788/2001 som omhandler importkontroll og kontrollsertifikat av økologiske varer fra tredjeland er endret flere ganger. For å gjøre forordningen med tilhørende endringsforordninger mer oversiktelig, har Kommisjonen fått støtte til å kodifisere forordningen. Diverse henvisninger er endret, hvilket må følges opp av eksportør, importør, kontrollorgan og kontrollmyndighet.

Merknader

Rettsakten krever endringer i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.  Rettsakten har ingen endrede administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.   

Rettsakten har vært hørt. Ingen hadde invendinger. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en teknisk endring som ikke endrer det substansielle innholdet i regelverket. Denne opprydningen gjør at regelverket blir klarere og tydeligere.

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)605
Rettsaktnr.: 605/2008
Basis rettsaktnr.: 1788/2001
Celexnr.: 32008R0605

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2008
Frist returnering standardskjema: 08.08.2008
Dato returnert standardskjema: 05.09.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.02.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2008
Høringsfrist: 20.05.2008
Frist for gjennomføring: 22.02.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen