Skipsutstyrsdirektivets fjerde endring

Kommisjonsdirektiv 2008/67/EF 30. juni 2008 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr...

Commission Directive 2008/67/EC of 30 June 2008 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.07.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.09.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Kommisjonsdirektiv 2008/67/EF ble vedtatt 30. juni 2008 og endrer Rådsdirektiv 96/98EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet). Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juli 2009 ved EØS-komiteens beslutning nr. 80/2009.  

Skipsutstyrsdirektivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 29. desember 1998 nr 1455 om skipsutstyr, og kommisjonsdirektiv 2008/67/EF ble ved endringsforskrift 3. juli 2009 nr 981 gjennomført i samme forskrift. Endringene trådte i kraft straks. Gjennomføringsfristen etter direktivet var 21. juli 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2008/67 endrer råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet), som sist ble endret 1. juli 2002. Skipsutstyrsdirektivet angir regler om utstyr som plasseres om bord på konvensjonsskip og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Til grunn for skipsutstyrsdirektivet ligger internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder i sin oppdaterte versjon. Lister over utstyr og referanser til standarder er tatt inn i vedlegg til skipsutstyrsdirektivet. Siden skipsutstyrsdirektivet sist ble endret, har den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og de europeiske standardiseringsorganisasjonene (IEC, ITU) fastsatt detaljerte testing- og utprøvingsstandarder for en rekke av produktene som inngår i vedlegg A.2 (liste over utstyr som det ennå ikke finnes detaljerte prøvingsstandarder for i internasjonale dokumenter) til skipsutstyrsdirektivet. Det er også utarbeidet standarder for utstyr som ikke var inntatt i dette vedlegget. Dette medførte behov for oppdatering av skipsutstyrsdirektivets vedlegg, og det er bakgrunnen for kommisjonsdirektiv 2008/67/EF. Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre endringer i IMO-konvensjoner. Endringene gjelder i det vesentligste oppdaterte og nye referanser til de relevante (IMO-) konvensjonene samt testing- og prøvingsstandarder som kommer til anvendelse i forbindelse med godkjenning av utstyr som plasseres om bord på skip.  Totalt er det i tillegg til de eksisterende produktene i vedlegg A.1, tatt inn 16 produkter. 4 er nye produkter, de resterende 12 er flyttet fra vedlegg A.2 til vedlegg A.1 i skipsutstyrsdirektivet.   7 produkter som tidligere var inntatt i vedlegg A.1 er bestemt flyttet til vedlegg A.2. Produktenes sammenstilling medfører at internasjonale testing- eller prøvingsstandarder ikke er relevante eller at det ikke er etablert standarder som kan komme til anvendelse ifbm. godkjenningsprosessen. Kommisjonsdirektivet medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Vurdering

Kommisjonsdirektiv 2008/67 er EØS-relevant og akseptabelt for inkludering i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0067/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0098/EF
Celexnr.: 32008L0067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2008
Frist returnering standardskjema: 12.08.2008
Dato returnert standardskjema: 21.09.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 080/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.08.2008
Høringsfrist: 18.09.2008
Frist for gjennomføring: 21.07.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 03.07.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.07.2009

Lenker