Vet - zoonose

Kommisjonsvedtak av 30. juni 2008 om oppheving av vedtak 2008/377/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Slovakia....

Commission Decision of 3o June 2008 repealing Decision 2008/377/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Slovakia....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.07.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever vedtak 2008/377/EF som omhandlet spesielle beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Slovakia. Informasjon fra Slovakia angir at sykdommen ikke lenger opptrer. De restriksjoner som ble innført med vedtak 2008/377/EF anses således ikke å være nødvendige.

Merknader

Rettsakten medfører at følgende forskrift må oppheves:

  • Forskrift 15. april 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia.

Oppheving av denne forskriften gjøres uten forutgående høring.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre merarbeid eller økte kostnader for tilsynsmyndigheten.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/553/EF
Celexnr.: 32008D0553

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen