Vet-AI

Kommisjonsvedtak 2008/543/EF av 18. juni 2008 som endrer vedtak 2006/415/EF som angår visse beskyttelsesvedtak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i fjørfe i Fellesskapet...

Commission Decision 2008/543/EC of 18 June 2008 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.07.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger gyldighetsperioden til vedtak 2006/415/EF som omhandler særskilte tiltak ved utbrudd av aviær influensa av subtype H5N1. Gyldighetsperioden forlenges til 30. juni 2009. Tiltak ved utbrudd av aviær influensa er i hovedak regulert av direktiv 2005/94/EF. Vedtak 2006/415/EF supplerer dette direktivet og omhandler kun utbrudd av subtype H5N1 og opprettelsen av A- og B- områder i disse tilfellene.

Rettsakten endrer også vedlegget til vedtak 2006/415/EF, som lister opp de A- og B- områdene som til en hver tid gjelder innenfor EU. Polen og Tyskland har ikke lenger A- og B- områder, og slettes derfor fra vedlegget.

Merknader

Vedtak 2006/415/EF er implementert i forskrift 3. juli 2007 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap og de materielle kravene er ikke tidsbegrenset i den norske forskriften. Vedleggene med hvilke A- og B- områder som gjelder til enhver tid er ikke tatt inn i den norske forskriften da dette holdes oppdatert på nettsidene til EU-kommisjonen. Rettsakten medfører derfor ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/543/EF
Celexnr.: 32008D0543

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen