Skrulokkforordningen - forlengelse

Kommisjonsforordning (EF) nr. 597/2008 av 24. juni som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 372/2007 som fastsetter overgangsbestemmelser for myknere i pakningen til lokk for kontakt med næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 597/2008 of 24 June 2008 amending Regulation (EC) No 372/2007 laying down transitional migration limits for plasticisers in gaskets in lids intended to come into contact with foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 17.mars 2009.

Sammendrag av innhold

Forordningen forlenger overgangstiden i forordning (EF) nr. 372/2007 for mykgjørere i pakningen til lokk ment for kontakt med næringsmidler med ti måneder - fra 30. juni 2008 til 30. april 2009. Gjeldende regelverk for plastmaterialer i kontakt med næringsmidler er gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk på området. Rettsakten krever endringer i forskriften.

Merknader

Saken har kommet opp på kort varsel fordi næringsmiddelindustrien mener de ikke kan oppfylle nye krav i direktiv 2002/72/EF med etterfølgende endringer i henhold til den tidligere oppsatte tidsplan, og følgelig trenger en lengre overgangstid. Primært ønsker industrien et permanent unntak for enkelte typer produkter, noe EU-kommisjonen klart har signalisert at ikke er aktuelt. Produkter som, i følge industrien, er særlig rammet om en forlengelse ikke innvilges, er små glass med fete næringsmidler (sauser, grønnsaker i olje, ost i olje, pesto, curry paste mv.) og vid hals/stor diameter opp mot skrulokkets pakning.

Høy migrasjon (inntil 300 mg/kg) av de angitte myknerne er ikke forbundet med helsefare. Et krav til migrasjon under 60 mg/kg er i dette tilfellet et spørsmål om akseptabel kvalitet på de produktene som benyttes til å emballere mat.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Pga. korte tidsfrister er kun Emballasjekonvensjonen og deres medlemmer (som innbefatter de 4 store dagligvarekjedene, flere større næringmiddelprodusenter og de fleste emballasjeprodusenter) orientert muntlig via deres faggruppe.

Vurdering

I henhold til forordning (EF) nr. 372/2007 om pakningsmaterialer i lokk til næringsmidler som er gjennomført i matkontaktforskriftens §11 b er skrulokk som ikke oppfyller kravene til migrasjon i 2002/72/EF forbudt etter 1. juli 2008. Da Norge ikke har gjennomført forelengelsen av overgangstiden som ligger i forordning (EF) nr. 597/2008 er rettstilstanden i dag at produkter som er tillatt i de øvrige EØS-land er forbudt i Norge.

Dersom overgangsordningen ikke gjennomføres kan dette medføre økonomiske konsekvenser for bransjen. 

Mattilsynet vet per i dag ikke om det vil komme en videreføring i EU av dagens overgangsordning.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 597/2008
Basis rettsaktnr.: 0372/2007
Celexnr.: 32008R0597

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2008
Frist returnering standardskjema: 08.08.2008
Dato returnert standardskjema: 06.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.11.2008
Høringsfrist: 31.12.2008
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 19.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.04.2009

Lenker

Til toppen