Vet - reststoffovervåking

Kommisjonsvedtak 2008/407/EF av 2. juni 2008 som endrer vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for reststoffer fremlagt av tredjestater i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF...

Commission Decision 2008/407/EC of 2 June 2008 amending Decision 2004/432/EC on the approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.06.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 2004/432/EF over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoff i animalske produkter og som dermed oppfyller ett av kravene for eksportert til EØS-området. Endringer er gjennomført ved følgende: Ny Caledonia har blitt godkjent for overvåkningsplaner for honning, Tanzania og Costa Rica for akvakulturprodukter, Moldova fjernes fra listen for honning og Sør-Afrika for kjøtt fra oppdretts- og viltlevende vilt, med unntak for strutsefugl. For de to sistnevnte statene kan de respektive produktene importeres hvis de var under transport til EØS-området på dato for rettsaktens ikrafttredelse den 2. juni 2008.  

Merknader

Rettsakten krever endring i:

  1. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland.
  2. Forskrift 31. desember 1998 nr. 1474 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt fra tredjeland.
  3. Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og        melkebaserte samt visse kjøttprodukter.

Forskriftsendringene vil ikke bli gjennomført før ovennevnte forskrifter blir fastsatt i ny form som henholdsvis:

  • Forskrift om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater
  • Forskrift om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter fra tredjestater
  • Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1180 om fra hvilke tredjestater det kan importeres snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter.

Dette av hensyn til ryddighet i de pågående forskriftsendringer.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre merarbeide eller økte kostnader for tilsynsmyndigheten.

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/407/EF
Celexnr.: 32008D0407

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2008
Høringsfrist: 15.08.2008
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker