Endringsdirektiv for aerosoler/spraybokser

Direktiv 2008/47/EF av 8. april 2008 om endring, med tanke på den tekniske utvikling, av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosoler....

Commission Directive 2008/47/EC of 8 April 2008 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: VIII. Trykkbeholdere

Status

Direktiv 2008/47/EF ble vedtatt 8. april 2008, og trådte i kraft 13. mai 2008. Det følger av direktivet at medlemsstatene innen 29. oktober 2009 må vedta og offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å oppfylle direktivet, samt anvende disse fra 29. april 2010.

Justis- og politidepartementet (JD) mottok standardskjema for direktiv 2008/47/EF fra EFTA den 30. april 2008, med svarfrist 3. juni 2008. Standardskjema ble returnert til EFTA 2. juni 2008, hvor rettsakten ble angitt som EØS-relevant og akseptabel. Form 1 ble sendt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 6. mai 2010.

Direktiv 2008/47/EF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 5. mai 2010 om endring i forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/47/EF endrer – på bakgrunn av den tekniske utvikling som har funnet sted - direktiv 75/324/EØF av 20. mai 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosoler (spraybokser). Den tekniske utvikling og innovasjon som har funnet sted har gjort det mulig å bringe i omsetning et stadig større antall aerosolbeholdere, med komplekse tekniske konstruksjoner og andre karakteristika enn de tradisjonelle aerosolbeholdere. Bestemmelsene i direktiv 75/324/EØF er imidlertid ikke tilstrekkelig til å garantere et høyt sikkerhetsnivå for slike ikke-tradisjonelle aerosolbeholdere. Konstruksjonen av enkelte ikke-tradisjonelle aerosolbeholdere kan derfor medføre en sikkerhetsrisiko, som det ikke er tatt høyde for i direktivets sikkerhetsbestemmelser, da disse er tilpasset de tradisjonelle aerosolbeholdernes kjente konstruksjon. Det er således nødvendig at fabrikanten foretar en risikoanalyse for å dekke alle sikkerhetsaspekter på tilfredsstillende vis. Der hvor det er relevant, skal risikoanalysen omfatte risiko som følge av innånding av aerosolbeholderens innhold ved normal bruk eller under rimelig forutsigbare bruksbetingelser.  

Direktiv 75/324/EØF oppstiller i art. 10 en beskyttelsesklausul (safeguard clause) som gir medlemsstatene anledning til å midlertidig forby eller stille vilkår til markedsføring av aerosolbeholdere som oppfyller kravene i direktivet, men som likevel utgjør en fare for sikkerheten eller helsen til allmennheten. Denne beskyttelsesklausulen er allerede anvendt av én medlemsstat, grunnet aerosolbeholderens antennelsesrisiko.

Direktiv 2008/47/EF fastslår også at den nåværende definisjonen av brannfarlig innhold ikke er tilstrekkelig til å sikre et høyt beskyttelsesnivå i alle tilfeller. For å oppnå det optimale sikkerhetsnivå, og under hensyntagen til aerosolbeholderens særlige karakteristika, bør i følge direktiv 2008/47/EF de nye klassifikasjonskriteriene for aerosolbeholderens brannfarlighet også omfatte farer i forbindelse med uttømming av aerosolbeholdernes innhold, i stedet for kun selve innholdets fysiske og kjemiske egenskaper. Dette blir nærmere beskrevet i direktivets vedlegg. Direktiv 2008/47/EF art. 1 angir at direktiv 75/324/EØF skal endres som angitt i vedlegget. I henhold til gjeldende bestemmelser i direktiv 75/324/EØF skal alle ferdige aerosolbeholdere nedsenkes i et varmt vannbad for å teste deres tetthet og bruddstyrke. Videre gir nåværende direktiv 75/324/EØF anledning til å anvende alternative prøvningssystem, dersom disse gjør det mulig å oppnå resultat tilsvarende det som oppnås med vannbadmetoden, og dersom dette godkjennes gjennom komitologikomitéen (jf. art 6). Denne prosedyren er imidlertid svært tung i praksis og har aldri vært anvendt. Det fremheves derfor i direktiv 2008/47/EF at alternative prøvingsmetoder til dem som oppstilles i direktiv 75/324/EØF, blir godkjent av de relevante kompetente myndigheter utpekt etter direktiv 94/55/EC om transport av farlig gods på vei. Dette i stedet for komitologikomitéen som angitt i direktiv 75/324/EØF. Formålet med denne endringen er å gjøre det mulig for næringsdrivende å dra fordel av den tekniske utviklingen, uten at dette går utover eksisterende sikkerhetsnivå. 

Merknader

Direktiv 2008/47/EF gjennomfører tester og kriterier for brannfare ved ulike typer aerosolbeholdere slik disse er fastsatt i FNs "Globally Harmonized System og Classification and Labelling og Chemicals (GHS). Norge, ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har vært aktivt med i diskusjonene i FN, og har fått gjennomslag for bestemmelser i testbeskrivelsene som DSB mener gjør at sikkerheten ved klassifisering og merking av brannfarlige aerosolbeholdere blir ivaretatt.  GHS-publikasjonen viser til kapitlene 31.4, 31.5 og 31.6 i "The UN Recommendations on the Transport of Dangerous goods, Manual of Tests and Criteria" for testbeskrivelser. Dette er de samme testbeskrivelsene og kriteriene som fremkommer av direktiv 2008/47/EF.

Vurdering

Etter JDs vurdering er rettsakten både EØS-relevant og akseptabel. Direktivet er av Kommisjonen angitt som EØS-relevant. Videre faller det både innholdsmessig og tematisk innenfor EØS-avtalens saklige virkeområde ved at den vil få innvirkning på det indre markeds funksjon. I tillegg endrer direktiv 2008/47/EF direktiv 75/324/EØF, som igjen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere. 

Konklusjon: Direktiv 2008/47/EF anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/47/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2008
Frist returnering standardskjema: 03.06.2008
Dato returnert standardskjema: 02.06.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.03.2010
Høringsfrist: 26.04.2010
Frist for gjennomføring: 29.10.2009

Lenker

Til toppen