TSI-HS-ENE

Kommisjonsbeslutning av 6. mars 2008 angående den tekniske spesifikasjon for interoperabilitet i det transeuropeiske høyhastighetssystemet vedrørende energi...

Commission decision of 6 March 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the energy subsystem of the trans-European highspeed rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjon 6. mars 2008 og publisert i official journal 14. april 2008. EØS-komiteen tok i beslutning nr. 34/2009 den 17. mars 2009 inn rettsakten i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37 ag. Statens jernbanetilsyn fastsatte samme dag med hjemmel i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften forskrift som gjennomfører beslutningen som sådan i norsk rett. Det fremgår av forskriften § 2 at Statens jernbanetilsyn skal utøve myndighet etter forskriften. 

Kommisjonsbeslutning 2008/0284/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet energi i det transeuropeiske høyhastighets jernbanesystem (heretter omtalt som TSIen). Kommisjonsbeslutningen ble fattet 6. mars 2007 og publisert i Official Journal 14. april 2008. Kommisjonsbeslutningen gjelder bare for høyhastighetsbaner. Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 96/0048/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Kommisjonsbeslutning 2002/733/EF etablerte den første TSIen på området. Beslutningen ble implementert som forskrift i norsk rett 17.mars 2009 nr. 325om gjennomføring av vedtak 2008/284//EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI- ENERGI- HS)

Bakgrunn og formål:

Formålet med TSIen er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak for på en effektiv måte å oppnå en optimal ordning i forhold til delsystemet energi på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. TSIen skal tillate fremføring av tog i samsvar med direktiv 96/48/EC (høyhastighets jernbanenettet). Kommisjonsbeslutning 2008/0284/EF gjør endringer i kommisjonsbeslutning 2002/733/EF på bakgrunn av erfaringer fra implementeringen samt teknisk progresjon på området. TSIen inneholder harmoniserte krav.   

Sammendrag av innholdet:

TSIen stiller krav til delsystemet energi på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Kravene i TSIen gjelder ved bygging av ny infrastruktur, samt ved fornyelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur på visse betingelser. TSIen stiller som hovedregel ikke krav til at det skal benyttes en bestemt teknologi eller bestemte tekniske løsninger med unntak av i de tilfellene der dette er nødvendig for å fremme interoperabilitet. Kommisjonsbeslutningen består av preamblet og 9 artikler som regulerer gjennomføringen av TSIen. Selve TSIen er gitt som et anneks til kommisjonsbeslutningen.   Kommisjonsbeslutningen Artikkel 1 slår fast hjemmelsgrunnlaget for TSIen. I artikkel 2 redegjøres det for TSIens anvendelsesområde. Artikkel 3 omhandler «open points», dvs. områder som er omfattet av TSIens virkeområde men hvor TSIen ikke fastsetter bestemte krav og hvor nasjonale regler fortsatt gjelder.  Videre redegjøres det for at medlemslandene innen 6 mnd. etter notifisering skal oversende Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over eksisterende tekniske regler som skal benyttes når det gis tillatelse til ibruktaking av de delsystemer som er omfattet av TSIen. De enkelte medlemslandene skal tilsvarende gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifisering ved bruk av ovennevnte regler (nasjonale regler). Medlemslandene skal opplyse om hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering. Artikkel 4 omhandler prosedyrer i forhold til «specific cases». I artikkel 5 beskrives mulighetene for overgangsperioder og artikkel 6 omhandler forholdet til beslutning 2002/733/EF. Artikkel 7 redegjør for hvilke avtaler og hvilke prosedyrer som gjelder ved oversendelse av avtaler til Kommisjonen. Artikkel 8 viser til at kommisjonsbeslutningen gjelder fra 1. oktober 2008. Artikkel 9 slår fast at kommisjonsbeslutningen gjelder for medlemsstatene.  

TSIen - annekset: 

Kapittel 1 avgrenser det geografiske og tekniske virkeområdet til TSIen. Kapittel 2 inneholder sentrale definisjoner. Kapittel 3 gjengir de grunnleggende krav i interoperabilitetsdirektivet og gir henvisning til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSIen. Kapittel 4 inneholder detaljerte funksjonelle og tekniske krav til delsystemet energi og grensesnitt mot andre delsystemer. Dette kapittelet inneholder også drifts- og vedlikeholdsregler for det anvendelsesområdet som er angitt i kapittel 1.1 og 1.2. Kapittel 5 regulerer hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt det må utarbeides europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske standarder (EN), som er nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske høyhastighetjernbanesystemet. Kapittel 6 fastsetter hvilke prosedyrer som skal benyttes ved samsvarsverifisering og vurdering av bruksegnethet. Kapittel 7 angir rammer for implementeringen av TSIen, herunder strategiske føringer. TSIens krav gjelder på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Av kapittel 7.4 fremgår særlige bestemmelser som er tillat i særlige tilfeller. De særlige bestemmelsene gjelder enten på permanent basis eller på midlertidig basis. Det er flere bilag til TSIen som inneholder detaljerte krav på enkelte av de områdene TSIen regulerer. I Bilag L finnes en liste over utestående punkter, det er identifisert 3 «open points».   

Merknader:

Gjeldende norsk regelverk:

Direktiv 96/0048/EF med endringer ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Beslutning 2002/733/EF er implementert ved forskrift 2003-03-17 nr 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. 

Endringer i norsk regelverk :

Det vil være behov for endring i forskrift 2003-03-17 nr 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog § 1 pkt 4. Man må her ta høyde for de overgangsregler som TSIens art 6 beskriver. DSB viser til at de i dag ikke har nødvendig kompetanse til å vurdere TSIen. Det vises til at bestemmelsene for elektriske jernbaneanlegg ikke er tilpasset høyhastighetsjernbaneanlegg. Hvorvidt det er nødvendig med endringer i DSBs regelverk er derfor usikkert. Beslutningen ble implementert som forskrift i norsk rett 17.mars 2009 nr. 325om gjennomføring av vedtak 2008/284//EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI- ENERGI- HS) 

Sakkyndige instansers merknader:

Kommisjonsbeslutningen er sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner i Norge. Det er gjort rede for de innkomne kommentarer i EØS-posisjonsnotatet.

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det finnes pr. i dag ingen høyhastighetsjernbanenett i Norge. Generelt sett er det derfor vanskelig å gi konkrete anslag og vurderinger av økonomiske og administrative konsekvenser. TSIen som sådan utløser ingen investeringsbehov på det norske jernbanenettet. Implementering av TSIen i norsk rett vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens jernbanetilsyn.    

Vurdering av behovet for tilpassningstekst

Det er ikke identifisert forhold som nødvendiggjør å fremme spesielle norske posisjoner om tilpasningstekster i forbindelse med implementering av TSIen i EØS-avtalen. Det vises spesielt til at Norge allerede har en «specific case» inne i TSIens anneks 7.4.14. 

Andre opplysninger

Open points

Det er identifisert 3 open points i TSIen, hvor nasjonale regler gjelder. Et som vedrører gjennomsnittlig kontaktkraft ved hastigheter over 320 km/t, og to som vedrører DC-systemer. Generelt gjelder at det skal benyttes nasjonale regler for disse. Norge har ikke baner som er dimensjonert for hastighet over 320 km/t, Norge har heller ikke DC-systemer. Det finnes derfor ikke nasjonale regler på området som er definert i åpne punkter.

Konklusjon

Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant og akseptabel, og er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr 34/2009 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 17.mars 2009 nr. 325om gjennomføring av vedtak 2008/284//EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI- ENERGI- HS).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2008)807
Rettsaktnr.: 2008/284/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0048/EF
Celexnr.: 32008D0284

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.04.2008
Frist returnering standardskjema: 26.05.2008
Dato returnert standardskjema: 01.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.05.2008
Høringsfrist: 27.05.2008
Frist for gjennomføring: 17.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 17.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.03.2009

Lenker

Til toppen