Synsfelt og vindusviskere for traktor

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/2/EF om synsfelt og vindusviskere for jordbruks- og skogbrukstraktor (kodifisering)...

DIRECTIVE 2008/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 January 2008 on the field of vision and windscreen wipers for wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet ble vedtatt i EU den 15. januar 2008.

Etter gjennomført høring er direktivet implementert i kjøretøyforskriften §§ 14-1 og 31-8.

Rådsdirektiv 74/347/EØF av 25. juni 1974 om synsfelt og vindusviskere til jordbruks- skogbrukstraktorer er blitt endret flere ganger. Direktiv 74/347/EØF er et av særdirektivene til direktiv 74/150/EØF, som er erstattet av rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 som omhandler typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer m.m. For å klargjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn er direktiv 74/347/EØF med senere endringer kodifisert/samlet i direktiv 2008/2/EF. Det vil si at dette direktivet erstatter direktiv 74/347/EØF, direktiv 79/1073/EØF, direktiv 82/890/EØF og direktiv 97/54/EØF. Direktivet gjelder for traktorer med en maksimum hastighet på 40 km/t.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)651
Rettsaktnr.: 2008/2/EF
Basis rettsaktnr.: 1974/347/EØF
Celexnr.: 32008L0002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2008
Frist returnering standardskjema: 14.03.2008
Dato returnert standardskjema: 28.08.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 087/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.04.2008
Høringsfrist: 15.06.2008
Frist for gjennomføring: 28.09.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 26.01.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.01.2009

Lenker

Til toppen