Tilsetningsstoffer i fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 156/2008 av 21. februar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 109/2007 vedrørende minimumsinnholdet av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 156/2008 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the minimum content of the feed additive monensin sodium (Coxidin)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold

Rettsakten omhandler endring av hva som skal være minimumsinnholdet av tilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin). Ved Kommisjonens forordning (EF) nr. 109/2007 ble tilsetningsstoffet godkjent i ti år for anvendelse til slaktekyllinger og kalkuner.

Godkjennelsen er knyttet til den om har eierrettigheter til produktet. Innehaveren av godkjennelsen av monensinnatrium Coxidin kom med en anmodning, hvor det ble foreslått endring av minimumsinnholdet for bruk til kalkuner. EFSA uttalte den 18. september 2007 at de aksepterte at minimumsdoseringen ble redusert fra 90 til 60 mg/kg. For øvrig vises det til tidligere EØS-notat for kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2007 av 5. februar 2007 om godkjenning av monensinnatrium (Coxidin) som fôrtilsetningsstoff.

MRL-verdien er fastsatt til 25 ug monensinnatrium/kg våt vekt for hud og fett. MRL-verdien er fastsatt til 8 ug monennsinnatrium/kg våt vekt for lever, nyre og muskelvev.

Merknader:

Kommisjonens hjemling for å utarbeide regler på området finnes i europaparlamentets- og rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôr, artikkel 13 punkt 3.

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen gjøres i vedlegg II  i forskriften.

Rettsakten innebærer ingen økonmiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matderpartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika i fôr. Koksidiostatikumet, monensinnatrium, har vært godkjent i Norge helt siden slutten av 1980-tallet. Denne godkjenningen ble videreført ved  EØS-avtalens ikrafttredelse. Tilsetningsstoffer som allerede var godkjent ved EØS-avtalens ikrafttredelse beholdte dermed sin godkjenning. Godkjenningen var opprinnelig knyttet til det aktive stoffet, mens godkjenningen idag er knyttet til rettighetshaveren (firmaet). 

Praksisen har altså vært at visse stoffer av koksidiostatika godkjennes, selv om vi har et unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika generelt. De koksidiostatika som var godkjent i Norge ved EØS-avtalens ikrafttredelse har fulgt en likebehandling med den godkjenningspraksisen som har vært gitt i EU. Det vil si at for de stoffene som har vært godkjent i Norge før EØS-avtalens ikrafttredelse, har godkjenning av nye anvendelsesområder i EU, blitt fulgt opp i Norge på samme måte som i EU. 

I denne sammenheng skal det bemerkes at tilsetningsstoffet Elancoban, som også er et koksidiostatikum, inneholder det samme aktive stoffet som coxidin. Elancoban er tidligere blitt godkjent og tatt inn i EØS-avtalen.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 156/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2008
Frist returnering standardskjema: 07.04.2008
Dato returnert standardskjema: 30.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.04.2008
Høringsfrist: 26.05.2008
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 09.02.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen