Tilsetningsstoffer i fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 167/2008 av 22. februar 2008 om ny godkjenning av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer for en periode på 10 år...

Commission Regulation (EC) No 167/2008 of 22 February 2008 concerning a new authorisation for ten years of a coccidiostat as an additive in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold:

Rettsakten omhandler godkjenning av Kokcisan 120 G som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling for en ti års periode. Dette tilsetningsstoffet er et koksidostatikum, og det inneholder salinomycinnatrium som aktivt stoff.

Kokcisan 120 G tilhører et slovensk firma og dokumentasjonen viste seg å ha betydelige mangler. Firmaet har måttet utføre flere forsøk for å tilfredsstille EFSA sine krav. Uttalelser fra EFSA om produktet foreligger fra den 7. mai 2004, 11. juli 2006 og 19. september 2007. 

EFSA har i sin uttalelse den 19. september 2007 vurdert at Kokcisan 120 G oppfyller kravene til sikkerhet som stilles i forhold til folkehelse, dyrehelse og miljø. EFSA har konkludert med at preparatet kan tillates benyttet på slaktekylling for en periode på ti år.

Det er fastsatt en maksimal grenseverdi (MRL) for salinomycinnatrium på 5ug/kg i vått vev. Produktet skal ikke brukes i fôret de siste tre dager før slakting.

Med hensyn til arbeidsmiljøsikkerhet kreves det at arbeidstakerne følger bestemte prosedyrer for å beskytte seg mot at de blir utsatt for preparatet. Dette følger av direktiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksettelse av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse ved håndtering av tilsetningsstoffet.  

Merknader:

Kommisjonens hjemling for å utarbeide regler på dette området finnes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôr artikkel 25.

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer. Endringen gjøres i vedlegg II til forskriften.

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring. 

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika i fôr. Det aktive stoffet salinomycinnatrium har vært godkjent i Norge siden 1990. Denne godkjennelsen ble videreført ved EØS-avtalens ikrafttredelse. Tilsetningsstoffer som allerede var godkjent ved EØS-avtalens ikrafttredelse beholdte dermed sin godkjenning. Godkjenningen var opprinnelig knyttet til det aktive stoffet, mens godkjenningen idag er knyttet til rettighetshaveren (firmaet).

Praksis har altså vært at visse stoffer av koksidiostatika godkjennes, selv om vi har et unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika generelt. De som var godkjent ved EØS-avtalens ikrafttredelse har fulgt en likebehandling i forhold til den godkjenningspraksisen som har vært fulgt i EU. Det vil si at for de tilsetningsstoffene som har vært godkjent i Norge før EØS-avtalens ikrafttredelse, har godkjenning av nye anvendelsesområder for stoffene i EU blitt fulgt opp i Norge på samme måte som i EU.

Salinomycin er tidligere godkjent som aktivt stoff i to produkter, Salinomax (forordning (EF) nr.496/2007) og Sacox (forordning 500/2007). Disse tilsetningsstoffene har en annen MRL-verdi, og karenstiden før slakting er en dag. 

Når det gjelder denne rettsakten, som omhandler Kokcistan 120 G, finner Mattilsynet rettsakten relevant og akseptabel.     

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 167/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0167

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2008
Frist returnering standardskjema: 07.04.2008
Dato returnert standardskjema: 30.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.04.2008
Høringsfrist: 26.05.2008
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 09.02.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen