Forsiden

Eco-design konsultasjonsforum

Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2008 om eco-design konsultasjonsforum ...

COMMISION DECISION of 30 June 2008 on the Ecodesign Consultation Forum (2008/591/EC)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2008

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutning 2008/591/EC ble diskutert på EFTAs energiarbeidsgruppes møte 1. oktober 2008. Olje- og energidepartementet sendte standardskjema 9. oktober 2008. Et EØS-komitevedtak er under utarbeidelse under EØS-komiteen.

Sammendrag av innhold

Det følger av artikkel 18 i eco-designdirektivet (2005/32/EC) (se eget EØS-notat) at Kommisjonen skal sikre deltakelse fra medlemslandene og andre berørte interesser i forbindelse med arbeidet med gjennomføringsmekanismer under rammedirektivet om eco-design. Medlemslandene og andre berørte interesser, herunder produsenter, importører, forhandlere, miljøorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner, deltar i Kommisjonens arbeid i et konsultasjonsforum. Kommisjonen har i beslutning 2008/591/EC nærmere presisert oppgavene og strukturen for dette konsultasjonsforumet. Konsultasjonsforum anvendes aktivt for å drøfte forslag til nye reguleringer med interesserte parter.

Vurdering

Norge deltar allerede i konsultasjonsforumet under eco-designdirektivet. Kommisjonsbeslutning 2008/591/EC vurderes som EØS-relevant og som akseptabel. En formalisering av deltekslesrettigheter vurderes som hensiktsmessig og deltakelse i dette forum av relevante eksperter for ulike produktgrupper er nyttig i forbindelse med utforming av nytt regelverk.

Andre opplysninger

Det pågår nå forøvrig en justering (recast) av ecodesign-direktivet (2005/32/EF) som dette forum er forankret i.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/591/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008D0591

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2008
Frist returnering standardskjema: 20.10.2008
Dato returnert standardskjema: 09.10.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: