Forordning 1100/2008/EF

Europaparlament og rådsforordning (EF) nr. 1100/2008 av 22. oktober 2008 om avskaffelse av kontroll ved medlemsstatenes grenser i forbindelse med transport på veg og innlands vannvei. ...

Regulation (EC) No 1100/2008 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the elimination of controls performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.11.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Forordningen ble vedtatt den 22. oktober 2008 og publisert i Official Journal 14. november 2008. Forordningen trer ikraft 20 dager etter kunngjøringen.

Forordningen er til vurdering i EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlamentet og rådsforordning (EF) nr 1100/2008/EF av 22. oktober 2008 er en kodifisering av Rådsforordning 4060/89 av 21. desember 1989 med endringer. Basisrettsakten Rådsforordning 4060/89/EØF var blitt endret en rekke ganger og for å få en bedre klarhet i regelverket  er gjeldende rett nå sammenholdt i en ny forordning. 

Formålet med forordningen er å sikre fri flyt av tjenester på transportområdet og fremme en god trafikkavvikling ved å avskaffe kontroll ved medlemsstatenes grenser i forbindelse med transport på veg og innlands vannvei.  

I forhold til eksisterende fellesskapsrett og nasjonal lovgivning på området jf. vedlegg I, kan medlemsstatene utføre kontroll, inspeksjoner, tilsyn mm med henblikk på å undersøke om kjøretøy og sjåfør oppfyller bestemmelsene om tekniske forskrifter, tillatelser og annen dokumentasjon. Disse formene for kontroll, tilsyn og inspeksjoner er fastsatt og begrunnet i konkurransehensyn og hensynet til trafikksikkerhet. Slike kontroller kan medlemsstatene utføre overalt på sitt territorium på en ikke-diskriminerende måte som en del av medlemsstatens normale kontrollrutine.

Det følger av artikkel 3 i Europaparlament og rådsforordning (EF) nr. 1100/2008 at kontroll som er nevnt i vedlegg I derimot ikke kan foretas som en grensekontroll. Kontroll skal utføres som nevnt ovenfor.

Merknader

Norge har implementert basisrettsakten (rådsforordning 4060/89/EØF) med endringer i forskrift av 11. august 1995 nr. 716 om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. Forskriften er hjemlet i lov 26. mai 1995 nr. 25 om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen.

Europaparlament og rådsforordning (EF) nr. 1100/2008 er en kodifisering av basisrettsakten med endringer og medfører ingen realitetsendringer i gjeldende rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Europaparlament og rådsforordning (EF) nr. 1100/2008 må gjennomføres i nasjonal rett ved forskriftsendring. Det er ikke nødvendig med en høring av forskriftsendringen da rettsakten kun er en kodifisering av gjeldene rett og medfører ingen realitetsendinger.

Europaparlament og rådsforordning (EF) nr. 1100/2008 jf. artikkel 5 og vedlegg III, opphever basisrettsakten rådsforordning 4060/89/EØF og rådsforordning 3356/91/EØF.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2006)0432
Rettsaktnr.: 1100/2008
Basis rettsaktnr.: 4060/1989
Celexnr.: 32008R1100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.11.2008
Frist returnering standardskjema: 26.12.2008
Dato returnert standardskjema: 27.11.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.12.2008

Lenker

Til toppen