Kontrollforordningen - laboratoriestandarder

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1029/2008 av 20. oktober 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 for å oppdatere en referanse til visse europeiske standarder ...

Commission Regulation (EC) No. 1029/2008 of 20 October 2008 amending Regulation (EC) No. 882/2004 of the European Parliament and of the Council to update a reference to certain European standards ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) art. 12. Kontrollforordningen artikkel 12 inneholder krav om at kompetent myndighet (i Norges tilfelle Mattilsynet) skal oppnevne laboratorier for å gjøre analyser av prøver som er tatt ut i den offentlige kontrollen. Artikkel 12 inneholder videre krav til at laboratoriene som oppneves, skal være akkreditert i henhold til europeiske standarder. To av disse standardene (EN 45002 og EN 45003) er erstattet av en ny standard EN ISO/IEC 17011 om generelle krav for akkrediteringsorganer som akkrediterer organer som foretar samsvarsvurderinger.

I følge hjemmesiden til ISO, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=29332 har standarden følgende innhold: ISO/IEC 17011:2004 spesifiserer generelle krav for akkrediteringsorganer som vurderer og akkrediterer organer som foretar samsvarsvurderinger (CABer). Den kan også brukes som et kravsdokument for "likemannsvurdering" (peer evaluation) mellom akkrediteringsorganer. Med "CABer" menes organisasjoner som utfører føgende samsvarsvurderingstjenester: Prøvetaking, inspeksjon, sertifisering av ledelsssystemer, sertifisering av personell, sertifisering av produkt, og kalibrering.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskriften som gjennomfører kontrollforordningen i norsk rett. Per 24. november 2009 er kontrollforordningen ikke gjennomført i norsk rett.

Når rettsakten blir en del av EØS-avtalen, må Mattilsynet stille krav til de laboratorier som Mattilsynet kjøper analysetjenester av, at de skal være akkreditert etter den nye standarden, og ikke etter standardene EN 45002 og EN 45003.

For Mattilsynet vil ikke endringen innebære nye administrative byrder, ettersom vi allerede må påse at laboratoriene er akkreditert.

Mattilsynet har ikke sammenliknet standardene for å avdekke hva som er nytt.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører hjemme både i vedlegg I og vedlegg II til avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1029/2008
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32008R1029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.10.2008
Frist returnering standardskjema: 08.12.2008
Dato returnert standardskjema: 03.02.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 018/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2009
Høringsfrist: 01.04.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen