Tilsetningsstoff til fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1095/2008 av 6. november 2008 som endrer forordning (EF) nr. 109/2007 om betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet monensin natrium (Coxidin)...

Commission Regulation (EC) No 1095/2008 of 6 November 2008 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the terms of the authorisation of the feed additive monensin sodium (Coxidin)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Tilsetningsstoffet monensin natrium, med handelsnavn Coxidin, er et koksidiostatikum som ved forordning (EF) nr 109/2007 fikk godkjenning for bruk i fôr til slaktekylling og kalkun. Godkjenningen ble gitt til firma Huvepharma NV Belgia for 10 år, fram til 06.02.2017. Firmaet har i tråd med bestemmelser i forordning (EF) nr 1831/2003 nå søkt om endringer i betingelsene for godkjenning. Endringen omfatter en reduksjon i tilbakeholdstida fra tre til ett døgn før slakting. Det er også fastsatt MRL-verdier (høyeste tillatte innhold av stoffet i produkter) for Coxidin. Disse er: 25 ug monensin natrium/kg skinn og fett i våtvekt og 8 ug/kg lever, nyrer og kjøtt i våtvekt. EFSA har vurdert og anbefalt endringen av tilbakeholdstida og MRL-verdiene. Endringen trer i kraft i EU 27.11.2008

Merknader

Norge har unntak fra EUs regelverk når det gjelder koksidostatika. Det er imidlertid på nasjonalt grunnlag godkjent 5 ulike koksidiostatika. Monensin natrium  er et av disse stoffene. Norge har imidlertid valgt å følge EUs regelverk på dette området. Konsekvensen av dette er at forskrift av 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer må endres.

Rettsakten medfører ingen endringer i Mattilsynets tilsyn med fjørfeprodusentene. I henhold til EFSAs vurdering skal heller ikke endringen medføre noen konsekvenser for folkehelsa.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1095/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1095

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2008
Frist returnering standardskjema: 19.12.2008
Dato returnert standardskjema: 28.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 020/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.12.2008
Høringsfrist: 28.01.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen