Vet-TSE

Kommisjonsvedtak 2008/829/EF av 30. oktober 2008 som endrer vedlegget til vedtak 2007/453/EF om etablering av BSE status til medlemsland eller tredjeland eller regioner av slike i henhold til deres BSE-risiko ...

Commission Decision of 30 October 2008 amending the Annex to Decision 2007/453/EC establishing the BSE status of Member States or third countries or regions thereof according to their BSE risk...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

24.03.2010: EØS-relevans endret. Rettsakten vil ikke bli tatt inn i EØS-avtalen, da den er erstattet ved vedtak nr. 2008/830/EF.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som lister opp medlemsland i EU, EFTA-land og visse tredjeland iht deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ukontrollerbar BSE-status. Det er Verdens dyrehelseorganisasjon OIE som vurderere søknadene og EU innlemmer deres kategorisering av land fortløpende. Vedlegget i 453/2007/E oppdateres nå iht Generalforsamlingens avgjørelser i mai. De søknadene fra EU-landene OIE ennå ikke har behandlet blir foreløpig kategorisert som kontrollerbar risiko.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. 

Norge er vurdert av OIE og kategorisert som et land med neglisjerbar risiko.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

For å opprettholde BSE-status må det innen november hvert år rapporteres til OIE om BSE-situasjonen i landet. Norge sendte rapport 28.11.2008

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/829/EF
Basis rettsaktnr.: 999/2001/EF
Celexnr.: 32008D0829

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2008
Frist returnering standardskjema: 19.12.2008
Dato returnert standardskjema: 28.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen