Vet-TSE

Kommisjonsvedtak 2008/908/EF av 28. november 2008 som tillater visse medlemsland å revidere sitt årlige BSE-overvåkingsprogram...

Commission Decision 2008/908/EC of 28 November 2008 authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programme...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner visse medlemslands søknader om å få revidert sitt årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE). TSE-forordningen lister opp kriteriene som må være oppfylt før et land kan få en slik godkjenning. Det er EU15-landene som nå har fått sine program godkjente og dermed kan heve alderen på storfe som skal testes fra henholdsvis alle over 24 og 30 måneder for normalslakt og risikodyr, til alle over 48 måneder for begge kategorier. Bakgrunnen for endringen er EFSA-rapport av 17. juli 2008 hvor det fremgår at en slik heving av aldersgrensene vil medføre at under ett tilfelle av BSE mistes årlig innen EU15.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten rettes mot de landene som har fått sitt BSE-program godkjent, dvs EU15-landene.

Norge vil ikke søke om revidert overvåkingsprogram nå, da vi allerede har unntak fra kravet om å teste samtlige normalslaktede storfe over 24 måneder, og kun tester 10 000 normalslakt årlig, jf. vedlagt ny konsekvensvurdering. Se for øvrig også konsekvensvurdering vedlagt EØS-notatet til rettsakt 32008R0571.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter som nye medlemsland klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder til 48 måneder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/908/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/999/EF
Celexnr.: 32008D0908

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2008
Frist returnering standardskjema: 29.01.2009
Dato returnert standardskjema: 28.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker