EØS-notatbasen

Batterier

Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF av 29. september 2008 om fastleggelse av en felles metode for beregning av det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere i overenstemmelse med Europaparlaments og rådsdirektiv 2006/66/EF ...

Commission Decision 2008/763/EC of 29 September 2008 establishing pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council a common methodology for the calculation of annual sales of portable batteries and accumulators to end-users...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF ble vedtatt 29. september 2008. Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 135/2009 av 4. desember 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2008/763/EF fastsetter en felles metode for beregning av det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukerne - og i samsvar med direktiv 2006/66/EF batteridirektivet.

Artikkel 1, punkt 1 i kommisjonsbeslutning 2008/763/EF sier at medlemsstatene skal beregne det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere i et gitt år som vekten av bærbare batterier og akkumulatorer sluppet på markedet på en medlemsstats territorium i det pålydende året med fratrekk for bærbare batterier og akkumulatorer som har forlatt medlemsstatens territorium i det pålydende året innen de ble solgt til sluttbrukere. Artikkel 1, punkt 2 sier at hvert batteri som slippes på markedet skal telles en gang. I artikkel 2 fremgår det at beregning i artikkel 1 skal baseres på innsamlet data eller statistisk beregnet anslag basert på innsamlet data.

Merknader

Kommisjonsbeslutning er en oppfølging - og presisering av bestemmelser i direktiv 2006/66/EF batteridirektivet. Direktiv 2006/66/EF er en del av EØS-avtalen.

Norske myndigheter er i kontakt med berørte parter og deltar ellers aktivt i EUs ekspertarbeid på området.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2008/769/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0763/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EF
Celexnr.: 32008D0763

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2008
Frist returnering standardskjema: 03.12.2008
Dato returnert standardskjema: 15.12.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: