Biocider - thiabendazole

Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF av 5. september 2008 om endring av Europaparlaments og Rådsdirektiv 98/8/EF for å inkludere thiabendazole som et aktivt stoff i Annex I...

Commission Directive 2008/85/EC of 5 September 2008 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include thiabendazole as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.11.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF ble vedtatt 5. september 2008. Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 135/2009 av 4. desember 2009.

Sammendrag av innhold

Biocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, som er basert på grundige vurderinger, bidrar til derfor til bedre beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

På bakgrunn av dokumentasjon om de ulike stoffers egenskaper er det satt opp prioritetslister. Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer av denne forordningen (forordningene (EF) nr. 1048/2005 og (EF) nr. 1849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell oppføring på Annex I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Gjennom Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF føres stoffet thiabendazole opp som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF for å sikre at alle medlemsstatene kan gi, endre eller tilbakekalle godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler og som inneholder thiabendazole. Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis med gitte betingelser.

  • Produkter som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av yrkesutøvere, i forbindelse med dobbeltvakum- og dyppaplikasjoner kan kun benyttes med passende personlig verneutstyr, med mindre det i søknaden om godkjenning av et produkt fremgår at risiko for industrielle brukere og/eller yrkesutøvere kan begrenses til et akseptabelt nivå på andre måter.
  • I lys av risiko i forhold til jord og det akvatiske miljø må det iverksettes risikobegrensende tiltak for å beskytte disse områdene. For produkter som er godkjent til industriell bruk, skal det blant annet fremgå av etiketten og/eller sikerhetsdatablad at nylig behandlet trevirket etter behandling skal lagres under dekke eller på ugjennomtrengelig underlag for å forebygge avrenning til jord eller vann. Ev avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.
  • Det er ikke mulig å godkjenne produkter med thiabendazole til in-situbehandling av tre utenomhus eller til tre som vil bli utsatt for vær og vind med mindre det fremlegges data som viser at produktet kommer til å oppfylle krav i artikkel 5 og Annex VI ved anvendelse av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak. (In-situbehandling er behandling av materiale der disse alt er tatt i bruk (eks. på husveggen) i motsetning til bruk på trevirke (planker) i industrianlegg.)

Merknader

Gjennomføring av direktiv 2008/85/EF er gjennomført norsk rett ved endringer i biocidforskriften av 22. april 2009. Norge deltar aktivt i arbeidet med utviklingen av biociddirektivet (bl.a. gjennom deltakelse på møter, innspill og vurdering av stoffer), og er også i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling, og ansett som relevant og akseptabel. 

Vurdering

Gjennom bestemmelser i Kommisjonsdirektiv 2008/85/EF inkluderes stoffet thiabendazole som et aktivt stoff på Annex I til direktiv 98/8/EF og kan dermed benyttes i trebeskyttelsesmidler. Imidlertid kan det bare benyttes med gitte betingelser og vurdert i forhold til risiko for helse og miljø. Dette betyr en kontrollert bruk av stoffet, noe som er positivt i forhold til beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Videre blir det et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri i forbindelse med ev søknader om benyttelse av det aktuelle stoffet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0085/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32008L0085

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.09.2008
Frist returnering standardskjema: 07.11.2008
Dato returnert standardskjema: 06.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.05.2009