EFC-direktivet

EFC-direktivet - Electronic Fee Collection...

DIRECTIVE 2004/52/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 29 April 2004on the interoperability of electronic road toll systems in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.10.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

EFC direktivet er på bakgrunn av behandling i Regjeringen innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke. Det arbeides i SD med en samtykkeproposisjon som skal fremlegges Stortinget av UD. Det legges opp til å få fremmet samtykkeproposisjonen høsten 2010. Det har vært lagt opp til at Kommisjonsbeslutningsvedtak i tilknytning til direktivet skal tas inn i EØS-avtalen som egne rettsakter. Den første definisjonsbeslutningen er nå endelig. Gjennomføringsfristene på 3 og 5 år som omtales i selve direktivet, har derfor nå begynt å løpe, jf direktivets artikkel 3 punkt 4 litra a.

Sammendrag av innhold:

EFC står for Electronic Fee Collection. EFC-direktivet legger opp til en felles-europeisk betalingtjeneste for bompenger. Direktivet må sees i sammenheng med Eurovignett-direktivet 2006/38 om "toll charging of heavy goods vehicles". Direktivet vil legge til rette for at elektroniske betalingssystemer på veg i Europa skal kunne kommunisere med hverandre (interoperabilitet). I dette ligger et ønske om at trafikanter ikke skal trenge å gå til anskaffelse av flere betalingsbrikker ved kjøring i Europa. Målet er at de skal kunne bruke én brikke for alle innkrevingsanlegg i Europa. Direktivet kaller dette for en "europeisk betalingstjeneste".

Merknader

Tjenesten krever et felles sett med krav og retningslinjer for å sikre at den skal fungere i tråd med ambisjonene. Innføringen av EETS (European Electronic Toll System) skal kunne ivareta både mikrobølgebaserte systemer (for eksempel Autopass) der man har fysiske betalingspunkter (bomstasjoner) og satellittbaserte systemer. Sistnevnte kalles autonome systemer og innebærer et minimum av infrastruktur på vegen. Begge systemer benyttes per i dag i Europa. Galileo er en viktig forutsetning for at EETS skal lykkes. Galileo skal være operativ fra 2013. Ettersom direktivet kun er et rammedirektiv, ble det bestemt at innholdet av tjenesten/direktivet måtte utformes gjennom et definisjonsarbeid. Dette arbeidet har blitt ledet av EU-Kommisjonen og drøftinger og avklaringer har foregått i en regulatorisk komité (komitologikomité). Norge har deltatt i denne komitén som observatør uten stemmerett. Kommisjonen la frem et forslag til en definisjonsbeslutning (basert på tidligere komitéutkast) for komiteen 27.03.09. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget ble vedtatt i EU-Parlamentet 06.10.09 og definisjonsbeslutningen er derfor nå endelig. Se for øvrig eget EØS-notat om definisjonsbeslutningen.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Definisjonsbeslutningen er å finne via følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:268:0011:0029:EN:PDF

Se for øvrig også eget posisjonsnotat om definisjonsbeslutningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/52/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/052/EF
Celexnr.: 32004L0052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker